За нас
Дейност
Аз мога повече
Човек може толкова, колкото знае
 

PHARE - Инициативи на пазара на труда

Изпълнител: Център за професионално обучение "Знание" - София

Партньори: Частна професионална гимназия по хлебопроизводство и сладкарство
Българска Асоциация на Туристическите Агенции (БАТА)
"Главболгарстрой" АД

Проектът BG 0102.05.05.037 - "Повишаване на адаптивността на работната сила и нивото на частната инициатива чрез професионално обучение на млади хора без квалификация в областта на туризма, селското стопанство и услугите за дома" се провежда в рамките на Програмата за икономическо и социално сближаване "Инициативи на пазара на труда" , финансирана от Програма ФАР на Европейския Съюз, осигуряваща техническа и финансова помощ за намаляване нивото на безработица.

Той има за цел да създаде условия и нагласа на хора без квалификация, наскоро завършили образованието си и регистрирани в Бюрата по труда, да придобият професионална подготовка по професии от сферата на туризма, които са търсени на пазара на труда и имат реални перспективи за започване на работа в просперираща компания, или стартиране на собствен бизнес.

Проектът предлага професионално обучение за придобиване на съответно І или ІІІ степен на професионална квалификация - теория, учебна практика в тренировъчно предприятие, и производствена практика в реални условия. По време на обучението ще бъде предоставена възможност за полагане на изпит и получаване на Европейски езиков сертификат TELC за ниво на владеене на чужд език за нуждите на работното място.

Производствената практика по проекта ще се проведе в хотелски и почивни бази на фирми - членове на БАТА, почивните бази и обекти на "Главболгарстрой" АД, и общински и частни детски градини.

Предлагани курсове за обучение:

Наименование на курса: Придобита степен на квалификация: Срок на обучение:
Професия "Туристически агент" III-та степен професионална квалификация 7,5 месеца
Професия "Хотелиер" III-та степен професионална квалификация 7,5 месеца
Професия "Администратор в хотел" III-та степен професионална квалификация 7,5 месеца
Професия "Помощник възпитател" III-та степен професионална квалификация 7,5 месеца
Професия "Камериер" I-ва степен професионална квалификация 2,5 месеца
Професия "Озеленител"
специалност "Цветарство"
I-ва степен професионална квалификация 2,5 месеца
Професия "Озеленител"
специалност "Парково строителство и озеленяване"
I-ва степен професионална квалификация 2,5 месеца

Обучението се финансира изцяло от бюджета на проекта в рамките на Програма ФАР - Инициативи на пазара на труда. По време на обучението се осигуряват:

 • стипендии за цялото време на обучение - теория и практика
 • карти за пътуване в градския транспорт
 • карти за пътуване до София
 • пътните разноски до местата за провеждане на производствена практика

След приключване на обучението и успешно положени изпити курсистите получават:

 • Европейски езиков сертификат - TELC, за ниво на владеене на чужд език
 • Свидетелство за I или III професионална квалификация, след успешно положен изпит

Участници в проекта:

 • Млади хора от гр. София и общините на Софийска област с образование, съответстващо на изискванията за съответната професия, и регистрирани в Дирекция "Бюро по труда".
 • Успешно преминали интервюто за включване в проекта.

Проект за инициативи на пазара на труда - Програма за професионално образование и обучение
Този проект се финансира от Програмата ФАР на ЕС за България - BG0102.03

Проект: Повишаване на адаптивността на работната сила и нивото на частната инициатива чрез професионално обучение на млади хора без квалификация в областта на туризма, селското стопанство и услугите за дома.
Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Изпълнител: Център за професионално обучение "Знание"
Партньори: Частна професионална гимназия по хлебопроизводство и сладкарство, "Главболгарстрой" АД, Българска Асоциация на Туристическите Агенции
Срок на завършване: 30.09.2004 г.

Програма ФАР BG2004/016-711.11.01 "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта"

Проект "Възможности за самозаетост в сектора на туризма, търговията и областта на услугите" по договор № BG2004016-711.11.01-2.017

Целта на проекта е създаване на подходящи условия за подготовка на 30 безработни от гр. София и региона за стартиране на собствен бизнес в сферата на туризма, търговията и услугите. В рамките на проекта всички бенефициенти подготвиха и защитиха бизнес-планове, получиха консултативна помощ за регистриране на собствена фирма, за кредитиране на малък бизнес, за финанси и инвестиционна политика. Консултациите се проведоха от експерти на Българска стопанска камара (БСК) - партньор по проекта.

Целева група на проекта са жени със средно или висше образование и специалисти с висше образование, регистрирнаи в Дирекция "Бюро по труда" на територията на град София и Софийски регион.

На бенефициентите по проекта се предостави възможност за сертифициране на компютърни умения (европейски сертификат Xpert) и чуждоезикови умения (европейски езиков сертификат TELC).

При приключването на проекта 90% от бенефициентите заявяват готовност да стартират собствен бизнес и удовлетвореност от дейностите по проекта.

Изпълнението на проекта и сътрудничеството между ЦПО "Знание" и БСК позволиха подготовката на желаещите да започнат собствен бизнес да протече по един нов и динамичен начин с насоченост върху практическата приложимост и използването на активни методи и форми на обучение. Тези методи могат да бъдат прилагани и в бъдеще за нуждите на други подобни обучения, свързани не само със стартирането, но и с ръководенето на собствен бизнес. Създаденият методически кабинет, оборудван с компютърна техника и подходяща литература, успешно може да се превърне в база за подготовка на всички, които желаят да стартират собствен бизнес.

Програма ФАР BG2004/016-711.11.01 "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта"

Проект: "Възможности за самозаетост в сектора на туризма, търговията и областта на услугите" по договор № BG2004016-711.11.01-2.017
Изпълнител: Център за професионално обучение "Знание" ЕООД
Партньор: Българска стопанска камара

Проект "Създаване на условия за професионална реализация на безработни в неравностойно положение на пазара на труда чрез съвременно професионалнообучение"

Договор № BG 2005/017-353.10.01-3.88

Целева група са 40 безработни лица, регистрирани в Дирекции "Бюро по труда" в гр. София:

 • Безработни жени - жертви на насилие;
 • Безработни на възраст над 50 години;
 • Безработни с трайно намалена трудоспособност поради заболяване и инвалидност;
 • Безработни младежи на възраст до 29 години.

Резултат:

 • 9 завършили курс "Текстообработване", положили изпит теория и практика получават Удостоверение за професионално обучение
 • 10 завършили курс "Административно обслужване", положили изпит теория и практика получават Удостоверение за професионално обучение
 • 10 завършили курс "Касиер" получават Свидетелство за първа степен на професионална квалификация след положен държавен изпит - теория и практика
 • 10 завършили курс "Деловодство и архив" получават Свидетелство за първа степен на професионална квалификация след положен държавен изпит - теория и практика

Разработената система за предоставяне на професионално обучение за групи в неравностойно положение ще допринесе за насърчаването на равни възможности за хората в неравностойно положение. Добрият опит в рамките на проекта би могъл да послужи като пример за създаване на други видове услуги за всички видове уязвими групи, застрашени от изключване от пазара на труда и социална изолация.