За нас
Дейност
Аз мога повече
Човек може толкова, колкото знае
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2007-2013 г.

ЦПО "Знание" ЕООД е доставчик на услуги по ПМС 251/21.10.2009г. "Обучение срещу ваучери" Възложител Агенция по заетостта по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Център за професионално обучение "Знание" ЕООД гр. София предлага безплатни консултации за възможностите за обучение срещу ваучери по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. на адрес София -1606 ул."Владайска" № 36, тел. 490 0780, имейл office@znanie-bg.org
Ако сте нает по трудов договор и не сте държавен или общински служител може безплатно срещу ваучер от Дирекция "Бюро по труда" да придобиете нова професионална квалификация или да усъвършенствате знанията и уменията си . Необходимо е само да попълните заявление с приложение на копие от лична карта, копие на диплома за завършено образование и копие на удостоверение /свидетелство за преминат курс за придобиване на професионална квалификация/ , ако има такъв. Заявлението може да изтеглите от интернет страницата на Агенция по заетостта. www.az.government.bg
Списък на професиите и специалностите, по които ЦПО"Знание" предлага обучение:

Професия
Наименование
Код съгласно СППОО

Специалност
Наименование
Код съгласно СППОО
Брой часове за обучение

Населените места, телефон за
контакти и адресите, където
ще се извършват обученията

1

213060
Компютърен график

Компютърна графика
2130601
Брой часове за обучение 960

гр. София
ул. „Владайска” №36
тел. 9549267, 4900780

2

213060
Компютърен график

Компютърна графика
2130601
Брой часове за обучение 600

гр. София
ул. „Владайска” №36
тел. 9549267, 4900780

3

213070
Графичен дизайнер

Графичен дизайн
2130701
Брой часове за обучение 960

гр. София
ул. „Владайска” №36
тел. 9549267, 4900780

4

213070
Графичен дизайнер

Графичен дизайн
2130701
Брой часове за обучение 600

гр. София
ул. „Владайска” №36
тел. 9549267, 4900780

5

341020
Продавач - консултант

Продавач- консултант
3410201
Брой часове за обучение 300

гр. София
ул. „Владайска” №36
тел. 9549267, 4900780

6

344030
Оперативен счетоводител

Оперативно счетоводство
3440301
Брой часове за обучение 660

гр. София
ул. „Владайска” №36
тел. 9549267, 4900780

7

345040
Сътрудник в бизнес-услуги

Бизнес-услуги
3450401
Брой часове за обучение 660

гр. София
ул. „Владайска” №36
тел. 9549267, 4900780

8

3450501
Сътрудник в малък и среден бизнес

Малък и среден бизнес
3450501
Брой часове за обучение 660

гр. София
ул. „Владайска” №36
тел. 9549267, 4900780

9

345060
Касиер

Касиер
3450601
Брой часове за обучение 300

гр. София
ул. „Владайска” №36
тел. 9549267, 4900780

10

346010
Офис-мениджър

Бизнес-администрация
3460101
Брой часове за обучение 960

гр. София
ул. „Владайска” №36
тел. 9549267, 4900780

11

346020
Офис-секретар

Административно обслужване
3460201
Брой часове за обучение 660

гр. София
ул. „Владайска” №36
тел. 9549267, 4900780

12

346030
Деловодител

Деловодство и архив
3460301
Брой часове за обучение 300

гр. София
ул. „Владайска” №36
тел. 9549267, 4900780

13

482030
Оператор на компютър

Текстообработване
4820301
Брой часове за обучение 300

гр. София
ул. „Владайска” №36
тел. 9549267, 4900780

14

762030
Помощник- възпитател

Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца
7620301
Брой часове за обучение 960

гр. София
ул. „Владайска” №36
тел. 9549267, 4900780

15

811010
Хотелиер

Организация на хотелиерството
8110101
Брой часове за обучение 960

гр. София
ул. „Владайска” №36
тел. 9549267, 4900780

16

811020
Администратор в хотелиерството

Организация на обслужването в хотелиерството
8110201
Брой часове за обучение 960

гр. София
ул. „Владайска” №36
тел. 9549267, 4900780

17

811030
Камериер

Хотелиерство
8110301
Брой часове за обучение 300

гр. София
ул. „Владайска” №36
тел. 9549267, 4900780

18

811040
Портиер - пиколо

Хотелиерство
8110401
Брой часове за обучение 300

гр. София
ул. „Владайска” №36
тел. 9549267, 4900780

19

812010
Организатор на туристическа агентска дейност

Организация на туризма и свободното време
8120101
Брой часове за обучение 960

гр. София
ул. „Владайска” №36
тел. 9549267, 4900780

20

812030
Екскурзовод

Екскурзоводско обслужване
8120302
Брой часове за обучение 960

гр. София
ул. „Владайска” №36
тел. 9549267, 4900780

21

812040
Аниматор в туризма

Туристическа анимация
8120402
Брой часове за обучение 960

гр. София
ул. „Владайска” №36
тел. 9549267, 4900780

ЦПО "Знание" ЕООД ПРЕДЛАГА БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДНИТЕ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ:
Номер и име на процедурата: BG051PO001-2.1.11 - АЗ МОГА

"Обучение срещу ваучери"

Ключова компетентност

Наименование на обучението
Брой часове за обучение

Населените места, телефон за
контакти и адресите, където
ще се извършват обученията

1.

Ключова компетентност 2
Общуване на чужди езици

Английски език А1
Брой часове: 100

гр. София, ул. „Владайска”36
тел. 9549267, 4900780

гр. Пирдоп, пл.”Т.Влайков”№1
Читалище „Напредък”

2.

Ключова компетентност 2
Общуване на чужди езици

Английски език А2
Брой часове: 100

гр. София, ул. „Владайска”36
тел. 9549267, 4900780

гр. Пирдоп, пл.”Т.Влайков”№1
Читалище „Напредък”

3.

Ключова компетентност 2
Общуване на чужди езици

Английски език В1
Брой часове: 100

гр. София, ул. „Владайска”36
тел. 9549267, 4900780

гр. Пирдоп, пл.”Т.Влайков”№1
Читалище „Напредък”

4.

Ключова компетентност 4
Дигитална компетентност

Текстообработване
Брой часове: 45

гр. София, ул. „Владайска”36
тел. 9549267, 4900780

гр. Пирдоп, пл.”Т.Влайков”№1
Читалище „Напредък”

5.

Ключова компетентност 4
Дигитална компетентност

Основи на работата с електронни таблици
Брой часове: 45

гр. София, ул. „Владайска”36
тел. 9549267, 4900780

гр. Пирдоп, пл.”Т.Влайков”№1
Читалище „Напредък”

6.

Ключова компетентност 4
Дигитална компетентност

Работа с приложни програмни продукти и интернет
Брой часове: 45

гр. София, ул. „Владайска”36
тел. 9549267, 4900780

гр. Пирдоп, пл.”Т.Влайков”№1
Читалище „Напредък”

7.

Ключова компетентност 4
Дигитална компетентност

Обработване на компютърни изображения с Adobe Illustrator
Брой часове: 45

гр. София, ул. „Владайска”36
тел. 9549267, 4900780

гр. Пирдоп, пл.”Т.Влайков”№1
Читалище „Напредък”

8.

Ключова компетентност 4
Дигитална компетентност

Обработване на компютърни изображения с Adobe Photoshop
Брой часове: 45

гр. София, ул. „Владайска”36
тел. 9549267, 4900780

гр. Пирдоп, пл.”Т.Влайков”№1
Читалище „Напредък”

9.

Ключова компетентност 4
Дигитална компетентност

Обработване на компютърни изображения с Adobe Flash
Брой часове: 45

гр. София, ул. „Владайска”36
тел. 9549267, 4900780

гр. Пирдоп, пл.”Т.Влайков”№1
Читалище „Напредък”

10.

Ключова компетентност 4
Дигитална компетентност

Обработване на компютърни изображения с Corel Draw
Брой часове: 45

гр. София, ул. „Владайска”36
тел. 9549267, 4900780

гр. Пирдоп, пл.”Т.Влайков”№1
Читалище „Напредък”

11.

Ключова компетентност 2
Общуване на чужди езици

Немски език А1
Брой часове: 100

гр. София, ул. „Владайска”36
тел. 9549267, 4900780

12.

Ключова компетентност 2
Общуване на чужди езици

Немски език А2
Брой часове: 100

гр. София, ул. „Владайска”36
тел. 9549267, 4900780

13.

Ключова компетентност 2
Общуване на чужди езици

Немски език В1
Брой часове: 100

гр. София, ул. „Владайска”36
тел. 9549267, 4900780

14.

Ключова компетентност 2
Общуване на чужди езици

Френски език А1
Брой часове: 100

гр. София, ул. „Владайска”36
тел. 9549267, 4900780

15.

Ключова компетентност 2
Общуване на чужди езици

Френски език А2
Брой часове: 100

гр. София, ул. „Владайска”36
тел. 9549267, 4900780

16.

Ключова компетентност 2
Общуване на чужди езици

Френски език B1
Брой часове: 100

гр. София, ул. „Владайска”36
тел. 9549267, 4900780

Предстоящи курсове

ЦПО "Знание" обявява следните дати за професионално обучение и ключови компетенции с ваучери по програма "Аз мога повече":

- 2 декември 2013 г. - Компютърна графика;
- 2 декември 2013 г. - Графичен дизайн;
- 2 декември 2013 г. - Оперативно счетоводство;
- 9 януари 2014 г. - Английски език.

Обучението ще бъде смесена (присъствена и дистанционна) форма като присъствените часове са в събота и неделя през седмица, а дистанционните часове - в платформата ни в http://moodle.znanie-bg.org/.

Обучението по Английски език е в понеделник и четвъртък от 18:30-21:00ч.

Тел. за контакти: 02/ 954 92 67; 0886 735 375; 0884 306 853.
е-mail: office@znanie-bg.org