За нас
Дейност
Аз мога повече
Човек може толкова, колкото знае
 
 • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
  2007-2013

  Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България

  Проект №: ESF 2116-01-07001  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Дружество”Знание” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

  Инвестира във вашето бъдеще!

 • Проект „Човек може толкова, колкото знае” договор ESF 2116-01-07001

  се изпълнява по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица- фаза 3”. Проектът ще се изпълнява 12 месеца от декември 2012 г. до ноември 2013 година. Участниците в проекта са двадесет заети лица на трудов и граждански договор в Дружество”Знание”, АдминСофт и ЦПО”Знание”.

  Обща цел:

  1. Повишаване на производителността на заетите лица и качеството на предлаганите продукти и услуги чрез надграждане на квалификацията на заетите лица.

  Специфични цели:

  1. Обновяване на професионалните компететности на заетите лица за осигуряване на „гъвкава сигурност“ и адаптивност на уменията.
  2. Бъдещо развитие и обновяване на предприятията.
  3. Насърчаване на инвестирането в развитието на човешките ресурси чрез прилагане на методологията ROI възвръщаемост на инвестициите в обучението.

 • Основни дейности планирани в проекта:

  1. Управление на проекта.
  2. Адаптиране на програмите за обучение.
  3. Професионално обучение по част от професии – системен програмист и офис мениджър.
  4. Обучение по ключова компетност 2 – английски и испански езици.
  5. Информиране и публичност.

  Сформирани са 2 групи за професионално обучение според изискванията на работодателя 10 души системен програмист и 10 души офис мениджър:

  1. Професионално обучение по част от професия III квалификационна степен – код 481020 Системен програмист – 600 часа
  2. Професионално обучение по част от професия III квалификационна степен – код 346010 Офис мениджър- 600 часа

 • В обучението по ключови компетенци - 300 часа са обособени 3 групи също според нуждите на обучаемите една група от 5 души изучават испански език, една група от 5 души английски език начинаещи и една група от 10 души английски език напреднали.

  Всички курсове са с продължителност 10 месеца.

  Насърчаването за включване на заетите лица в обучение с цел тяхното последващо кариерно развитие и повишаване адаптивността на работната сила е основна цел на проектното предложение.

  Повишаване конкурентоспособността на лицата от целевата група и подобряването на уменията на висококвалифицирани работници, ще подобри качеството и конкурентноспособността както на самите лица, така и предприятието.

 • Повишаването на производителността и адаптивността на заетите лица е основна цел на ОПРЧР. Съобразявайки се със стратегическите цели на Лисабонската стратегия, проектното предложение ще даде възможност на заетите лица в малкото предприятие да придобият допълнителни знания и умения, които ще повишат тяхната конкурентност на пазара на труда и ще подпомогнат повишаването на производителността на труда, доходите и респективно ще подобри качеството на живот на хората.

 • Обучението на заетите лица по част от професията „Системен програмист“ е свързано с повишаване на квалификацията на служители, занимаващи се с разработването и поддръжката на уеб-базирани информационни системи.

 • От 2006 година, при разработването на част от продуктите на фирмата се ползва съвременна технология - cnxFuria Content Server & cnxWhirlwind AJAX JSON GUI. Технологията е разработка от типа open source на част от експертите във фирмата, като до този момент е приложена в два от водещите проекти на фирмата. В следващите години се очаква технологията да бъде прилагана и в други нови продукти, поради което е необходимо тя да бъде овладяна и от останалите софтуерни разработчици, както и от екипите по тестване на софтуера и клиентска поддръжка. В рамките на проекта това ще бъде постигнато чрез предвиденото обучение по част от професията, като по този начин ще бъде повишена гъвкавостта на работа във фирмата, ще бъде осигурена възможност за широко внедряване на новата технология и ще бъда повишена личната квалификация на работещите.

       
 • Обучението на заетите по част от професия „Офис-мениджър” е свързано с усъсършестване и развитие на уменията на служителите, работещи в различни екипи и групи в зависимост от спецификата на извършваната дейност на неправителствената организация и центъра за професионално обучение.

 • Обучението по английски език за напреднали има за цел да повиши езиковата квалификация на работещите в АдминСофт. Включените в обучението лица имат познания по английски език, позволяващи им да ползват езика за нуждите на професията (ползване на информационни ресурси и специализирана литература в писмен вид).

  С оглед съвременното развитие на информационните технологиите и нарастващия обмен на информация, необходимо е подобряването на комуникативните умения по езика, което ще даде възможност на служителите във фирмата да участват в специализирани конференции, семинари и работни срещи, както и да контактуват с експерти от други страни. Това ще доведе както до подобряване на личната им квалификация, така и до отварянето на нови възможности за фирмата за международно сътрудничество.