Текущи проекти
Завършени проекти
 
 • 2011 - 2014 г.
  • Без граници – компонент 1: "Знаещият семеен бизнес"

   „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” BG051PO001-7.0.01
   „Знаещият семеен бизнес” BG051PO001-7.0.01-0012-C0001


   Наръчник за обучение на семейни фирми
   Ръководство за управление и добри практики в сферата на семейния бизнес


   Проект „Знаещият семеен бизнес” е финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Партньор по проект е Малтийската асоциация за семеен бизнес. Целевата група на проекта са малки, средни и големи семейни фирми и предприятия; неправителствени организации, представляващи бранша.

   Целта на проекта: Трансфер добри практики за предоставяне на услуги за обучение и консултиране на семейните фирми и предприятия от Малта в България с цел подобряване на дейността на служителите на всички равнища, включително и собствениците към спецификата и особеностите на семейството като бизнес среда и към променящите се условия на работното място и използването на нови технологии в малките, средни и големи предприятия.

   Процедура: По време на проекта ще се осъществят обучения и консултиране на семейни фирми в България с цел устойчива семейна среда и формули за успешно съвместно функциониране на ролите на бизнеса и семейството. За осъществяването на тази цел предварително ще бъде осъществено обучение за бизнес съветници в Малта.

   Резултати: Седем обучени бизнес съветници; над 80 участници в шест семинара, проведени в страната; разработени Наръчник за обучение на семейни фирми (изтегли от тук) и Ръководство за управление и добри практики в сферата на семейния бизнес (изтегли от тук).

  • Вземи живота в свои ръце: "С нова професия на нова работа"

   „Вземи живота в свои ръце” BG051PO001-1.1.07
   „С нова професия на нова работа” – ESF-1107-01-07003


   Проект „ С нова професия на нова работа” е финансиран от Европейския социален фонд и Република България по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

   Целта на настоящия проект е да обедини усилията на заинтересованите работодатели на малки фирми и на неправителствени организации, за мотивиране и подкрепа на лицата от уязвимите групи- лица без квалификация и безработни лица, както и насърчаването им за включване в последваща заетост.

   В рамките на проекта ще бъде предложено специализирано професионално обучение по професии: Деловодител, Сътрудник в малък и среден бизнес, Работник в озеленяването и Строител.

  • Промотирай неформално

   "Промотирай неформално" ("Promote It, NonFormally")


   Дружество Знание е партньор по проект "Промотирай неформално" ("Promote It, NonFormally") по програмата "Младежта в действие". Тренинг курсът по проект "Promote It, NonFormally"(PIN) ще се състои от 22-28 октомври 2013г. в Букурещ, Румъния като участие ще вземат 20 младежи от Европейския съюз и държави, включени в програмата "Младежта в действие": Гърция, Турция, България, Испания, Полша, Литва,Дания, Великобритания и Румъния. 7-дневния тренинг курс, цели да мотивира използването на неформални методи, както проучване и придобиване на опит за тяхното адекватно прилагане за визуализацията и разпространението на резултатите от проекта.

   Тренинг курсът ще даде възможност на участниците да съставят стратегии за по-добро промотиране на резултатите на проектите чрез неформални методи (PhotoVoice, Flashmob, RoundTable и др), да придобият опит как да адаптират неформални дейности за голяма маса от хора или за такива, които не са запознати с неформалните методи. Курсът също цели да повиши използването на неформалното обучение в младежките проекти за постигане на по-добра визуализация за последващите процеси, както и да се създаде платформа за комуникация между директните бенефициенти на проекта PIN и други младежи, които биха допринесли за креативното представяне на резултатите.

  • ADAT - Aversive Discrimination Awareness Training

   Крайната цел на проекта е популизирането на идеята формалното и неформалното обучение на възрастни да бъде наистина достъпно за всички. Въпросът за дискриминацията още не е поставен директно в областта на обучението на възрастни. За щастие, в днешно време дискриминацията не е това което беше. В почти всички сектори нивото на информираност на тези, които работят като доброволци или се наминават в сверата на обучение на възрастни, изключват директната дискриминация. Този факт се подкрепя от правителството, етнически принципи, осведоменост за правата на човека и др.

   Сайт на проекта ADAT: http://www.adatproject.eu/

  • Angelie - Angels for Intercultural and Entrepreneurship Learning

   Проектът:
   ANGELIE се основава на значението на ключовите компетентности в Европа и включва разработване на социални и граждански компетенции, междукултурно и предприемачески умения.

   Целта:
   да се развиват нови умения и поведение на работното място и в социалния живот, които насърчават съвместното съществуване и сътрудничество между всички хора. Проектът поставя основен акцент върху устойчивото подобрение на "междукултурни, предприемачески и социални умения на гражданското общество".

   Процедурата:
   Междукултурната и предприемаческа методология, разработена и тествана в Австрия от GENIUS, ще бъде прехвърлена и адаптирана към различни европейски страни с различни култури. Но те също имат изключения и проблеми в разделението, особено по отношение на мигрантите и целевите групи в неравностойно положение. Тези теми ще бъдат обсъдени и внесени в 4 работни срещи.

   Сайт на проекта Angelie: http://www.angelie.cc

  • Be Competent Be Sapiens - Компетенции за пазара на труда

   Според Предписанията на Съвета на Европа от 2006, ключовите компетентности са основата в общество, базирано на знания и гарантират повече гъвкавост на работната сила, позволявайки й да се адаптира по-бързо към постоянните промени в нашия все по-взаимно свързан свят. В рамките на работна програма Образование и Обучение 2010 държавите бяха посъветвани да стимулират придобиването на тези ключови компетентности от младите хора при завършване на задължителното образование, и за възрастните - през целия им живот.

   Има различни продукти, разработени в различни европейски страни, които са насочени към осемте основни компетентности на Учене през целия живот, както в перспектива, така и на национално ниво. Продуктите на Bsapiens и "Компетенции за пазара на труда" са едни от тези продукти. И двата продукта са разработени в рамката на програма EQUAL чрез партньорства на национално ниво (в Португалия и Чехия, съответно), и бяха разработени, тествани и разпространени на национално ниво по време на действие на програмата. Тези продукти в момента са водещи при предлагането на обучения както от ISQ, така и от RPIC-VIP и са много добре приети от клиентите.

   След анализиране на ситуацията с промотиране на ключови компетенции в Европа и тяхната интеграция в учебните процеси за активното население, беше установено, че няма много продукти, които се занимават с този въпрос.

   Тъй като и двете програми - Bsapiens и "Компетенции за пазара на труда", бяха идентифицирани на национално ниво като решение за промоцията и валоризацията на ключови компетенции при активните възрастни, в интегриран контекст, ние бихме искали да извлечем допълнителна полза от тяхната стойност, трансферирайки разработените методики и продукти в други европейски страни.

   За повече информация посетете страницата на проекта.

  • E-търговия за традиционни продукти, жени 50+

   Целта на проекта е да подкрепи жените над 50 да вземат участие в обучителни дейности, за да могат да продължат да произвеждат продукцията си по същия начин, но в съответствие с Европейското законодателство, и да промотират продуктите си чрез електронна търговия. Целите на проекта включват подкрепа на развитието и адаптацията на иновативно ИКТ-базирано съдържание, услуги, обучение и практики за учене през целия живот, чрез промотиране на обучителни материали, и предоставяне на обучение с цел повишаване на нивото на компетенциите на целевата група. Проектът ще даде на местните жители достъп до учене през целия живот, като ги включи в гъвкави дейности, което е един от приоритетите на програма УЦЖ. То също ще отговори на приоритетите на националната стратегия за периода 2008-2013, одобрена от Министерски съвет.

   За повече информация посетете страницата на проекта.

  • eGOS - Услуги по електронно управление и насочване

   Проектът се стреми повиши заетостта и възпитателната способност на операторите, тествайки експериментално обслужване за училищна и професионална ориентация, и в границите на международната мобилност. Многоканална платформа 'open source' - отворен код (WISP: Web- базирана на платформа за интегрирани услуги) ще позволи да се предлагат информация, консултация и подпомагане чрез нови начини на комуникация като видеоконференция, имейл, чат, форум и т.н.
   Професионалната ориентация и обучение, в днешно време, налагат все по-широко използване на информационните технологии, както за управлението на информацията, така и за разпределянето на услугите. Все по-важно е операторите да гледат на новите технологии като стабилна опора на ежедневната работна практика. Освен това нови начини за разпределяне на обслужването се налагат в помощ на потенциалните ползватели в неблагоприятни условия заради проблеми от географски, физически, личен или професионален порядък.
   Експерименталните услуги на проекта eGOS не си поставя за задача да замести онези, които се разпределят по конвенционален начин, а да го допълва. Ползвателите, които искат да имат достъп до услугите, разпределяни по традиционни начини, ще могат да продължат да го правят. По този начин, няма да бъде повишена технологичната разлика между ползвател и ползвател: точно обратното, дейности за информация и обучение за крайните ползватели ще бъдат упражнявани през цялото времетраене на проекта.

   За повече информация посетете страницата на проекта.

  • E-NLL: Never Late to Learn

   E-NLL: Never Late to Learn!
   Предоставяне на възможности за обучение в по-късния живот

   Мярка Грюдвиг Многостранни мрежи, подкрепена от Европейската комисия по програма "Учене през целия живот" (LLP)
   504632-LLP-1-2009-1-BG-GRUNDTVIG-GNW

   Мрежата E-NLL обединява 26 организации от 14 европейски държави, заинтересовани да подкрепят възрастните хора в ученето през целия живот.

   Ако желаете да споделите своя опит или да участвате в някоя от дейностите по проекта (работни срещи, национални събития, конференции), моля свържете се с партньор по проекта във вашата страна.

   Мрежата E-NLL е:

   Фокусирана върху застаряването на населението и неговите специфични образователни потребности

   Изграждане на модели за включване на възрастните хора в обучението през целия живот чрез предлагане на модели за обучение, мобилност и доброволчество

   Насърчаване на сътрудничеството между преподавателите

   На страницата на проекта ще намерите:

   Колекция от добри практики от различни европейски страни, които предлагат различни модели за образователни дейности за възрастни

   Описание на семинари, конференции и други събития, провеждани в партниращите страни

   Информация за контакт с партньорите по проекта, към които може да се обърнете за по-нататъшно сътрудничество

   За повече информация посетете страницата на проекта.

   Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този материал отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

  • EROA - Европейски корени на древността

   Социалната и културната вселена, в която живеем, е претърпяла някои дълбоки промени през годините. Това е свят, задвижван безмилостно от непрекъснат поток от изображения в движение и в който е по-естествено да се комуникира с хора, които са на хиляди километри, отколкото със своите съседи. В този контекст поведението ни и нашите ценности са се променили. Повече от всякога, художествените и културните предизвикателства и сценичните изкуства са последното място за високи постижения на не-медиираната комуникация, тя заема особено място. Именно в този контекст на размисъл се роди проектът EROA - европейски корени на древността. От нишката на традицията и културните корени, проектът EROA може да създаде нови хипотези за изследвания на театралното обучение, в съответствие с корените.

  • Euroreso

   "EURORESO" е международна асоциация с научна и образователна цел.

   Основните цели на това неправителствено сдружение са:

   1. Да се създаде мрежа от физически и юридически лица, които са законно учредени в съответствие със законите и обичаите на родната си страната, за да се разработи стратегия, която едновременно улеснява икономическото развитие и подобряването на стандарта на живот, както и научни ресурси за населението в различни европейски страни.
   2. Да се създадат или получат и разработят програми, които улесняват достъпа до работа, социална интеграция и за създаване и развитие на частни или публични дружества.
   3. Да се получат средствата, необходими за изпълнение на проектите, програмите и мерките, които се поддържат от мрежата; да се предприемат всички необходими действия пред властите и по-специално Европейския съюз, за постигнето на тези цели.
   4. Обмен на методики и техники и ако е необходимо да се разработят в сътрудничество.
   5. Да се централизира тази информация на пазара на труда, да се анализира, и да се приспособи спрямо информацията за производството на стоки и услуги, управлявани от финансови инвестиции.
   6. Да се разпространят проектите, програмите и резултатите от предприетите действия.

   За повече информация посетете страницата на проекта.

  • Evalu-vet - Exchanging Practices in Institutional Performance Evaluation in Vocational Education & Training

   Модел за оценка на работата на институциите, който е прецизен, точен, измерим, широко приложим, и който взима предвид всички аспекти, имащи отношение към работата на институциите, частни и държавни, предлагащи професионално образование и обучение.

   Проектът има за цел да отговори на първи приоритет от Комюникето от Хелзинки, декември 2006, което поставя фокуса върху "Подобряване на атрактивността и качеството в ПОО".

   Целта на проекта е да осигури на ПОО институциите по-специализиран подход, поставящ акцент върху методите, използвани за оценка на работата на институциите и за изготвянето на анализ на нуждите.

  • EVBB - Европейска асоциация на институции за професионално обучение

   Цел на сдружението е подпомагане на институциите за професионално обучение в стремежа им към непрекъснато повишаване на качеството на предоставяните услуги, насърчаване на професионалното обучение, поощряване на сътрудничеството и обмена на информация между неговите членове, както и между тях и органите на Европейската общност и всички останали институции и организации, които имат подобни цели.

   За повече информация посетете страницата на проекта.

  • Face to face

   Този проект ще разгледа ролята на обучението в предоставянето на здравни и социални грижи. Партньорската мрежа ще създаде основна методология, базирана на споделени добри практики, които ще бъдат оформени в уеб-базиран инструмент и предоставени за ползване на здравни и социални специалисти в цяла Европа.

   Целта на проекта е да споделят и да развият добри практики в обучението (както в група, така и индивидуално) в здравеопазването и социалните грижи и да се разработи уеб-базиран инструмент на езиците на всички партньори, участващи в проекта. Целите на проекта са да идентифицира:

   - общ подход и разбиране на концепцията за обучение в рамките на учебната среда;
   - основните елементи на добрите практики чрез сравняване на модели на обучение, използвани в рамките на партньорските организации и страни;
   - общи проблеми при провеждането на учебния процес, за преодоляването на които обучението може да помогне;
   - уменията и качествата, необходими на преподавателите, за да успеят да помогнат на обучаващите се да достигнат своите лични и професионални цели.

   За повече информация посетете страницата на проекта.

  • Green Cultivation

   Основните цели на проекта са да предостави подходящо обучение на фермери, което би спомогнало, както тяхното социоикономическото развитие, така и това на района, в който живеят. По време на проекта ще бъдат изготвени обучителни материали, както и завършен цикъл на обучителни семинари на следните теми: употреба на енергиини източници, които не са на нефтена основа; употреба на напоителни методи, спестяващи водни ресурси; използване на модерни технологии с цел маркетинг и продажба на продукти на Европейския пазар чрез интернет аукциони; акредитиране на продуктите и методите на производство.

  • Guide me! - Мерки за осигуряване на качеството при групово консултиране на търсещите работа

   Проектът "Guide me!" е проект за трансфер на иновации в рамките на програмата "Леонардо Да Винчи", с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Целта му е да разшири вече разработените насоки за осигуряване на качеството и учебното съдържание, за да подобри качеството на мерките за професионално ориентиране в контекста на предишния проект QUINORA към нови държави. По този начин в Европейския съюз ще се създаде обща основа за критерии за качество на професионалното ориентиране и консултиране, които ще бъдат приложени и в нови партньорски държави (Турция, Гърция, България, Литва и Полша).

   За повече информация посетете страницата на проекта.

  • Light me up! - Езикови уроци за чужбина

   Целта на проекта "Light Me Up!" е да използва приоритетите на програмата "Учене през целия живот", за да покаже ползите от езиковото обучение сред целевата група от ученици, студенти и възрастни, както и да настани 5 по-слабо познати и изучавани европейски езици в контекста на пътуването в чужбина. Проектът взима предвид динамичния растеж на европейския туристически сектор, отворените граници, интернационал изацията на бизнеса и пазара на труда, увеличения брой програми за мобилност на ученици и студенти, нарастващия интерес към висше образование в чужбина.

   "Light Me Up!" е насочен към българския, чешкия, холандския, гръцкия и литовския езици и въвлича целевата група в лесно достъпни езикови дейности и продукти, създаващи и надграждащи основни езикови умения, свързани с пътуването в чужбина. Основният проектен продукт ще бъдат мултимедийни езикови комплекти, които ще предоставят базова информация на целевите езици на различни теми, свързани с често срещани ситуации, в които хората изпадат, когато пътуват в чужбина.

   За повече информация посетете страницата на проекта.

  • Melior

   Промотиран от Търговската камара на Сарагоса, MELIOR е европейски проект, чиято цел е разработването на онлайн система за подбор и оценка на обучаващите институции, на базата на показателите за качество, разработени в рамките на програма "Леонардо да Винчи - Трансфер на иновации".

   MELIOR ще бъде обща система за анализ на качеството на обучение, предназначена за подпомагане на малките и средни предприятия при избора им на обучаваща институция. Също така изпълнители, обучители, стажанти и ръководители могат да се възползват от този нов инструмент, който следва насоките, дадени от общата рамка за осигуряване на качество на Европейския съюз.

   За повече информация посетете страницата на проекта.

  • METECH - Иновативни методи и маркетингови стратегии в традиционните занаяти

   Основната цел на проекта METECH е да създаде нов курс за обучение за групи, в неравностойно положение с цел подпомагане на тяхното развитие в социално-икономически план. Целевата група е безработни жени, тъй като това е необлагодетелствана група на трудовия пазар.
   Целта на проекта е базирана върху необходимостта от нов метод в обучението по занаяти. Идеята на партньорската група METECH е да трансферира нов метод на мястото на стария, или да ги комбинира. Друга иновативна част на проекта е комбинирането на новия метод с обучението по моден дизайн. Целевата група ще може да изработи собствени продукти, използвайки тази методология. В учебното помагало ще има и раздел за това как да се продадат готовите продукти. Участниците в проекта ще са в състояние да произвеждат ръчно изработени продукти, когато решат да станат част от пазара на труда.
   Новият продукт ще бъде базиран на самообучение - област, в която няма много материали. Той ще бъде адресиран както до обучаващите се, така и до преподавателите. Ще бъде ръководство за хората, които имат желание да научат занаят. Предвидено е и пилотно тестване на разработените материали. По време на тестването ще бъдат адаптирани и създадени материали, които също ще бъдат използвани. От обучаващите се ще бъдат избрани тези, които имат някакви познания в областта на занаятите и модния дизайн.

   За повече информация посетете страницата на проекта.

  • Mission Possible - Chinese For Europeans

   Целевата група на проекта е съставена от хора, чиито ежедневни дейности включват директни и индиректни връзки с Китай. Тази целева група ще бъде достигната чрез мрежа от бизнес фирми, културни организации и образователни институции, създадена като резултат от проектните дисеминационни дейности. За постигане на своите цели партньорите ще разработят методология за предоставяне на езикова информация на китайски по лесно достъпен начин, свързана с нуждите на целевата група. Те ще вземат за база съществуващата система "пинин" за произнасяне на китайски символи, ще анализират спецификата на китайския език и ще я адаптират към езиците на петте партньорски страни (България, Литва, Италия, Португалия, Холандия). Методолозите ще изберат лексикално съдържание от около 200 йероглифа и ще ги обединят в специално разработени "асоциативни йероглифни вериги".

   За повече информация посетете страницата на проекта.

 • 2003 - 2010 г.
  • ACRE 2

   Проектът ACRE (с цел увеличаване на познанията си за по-добър отговор на заетостта), предлага в своята втора фаза, да се разработи мрежа от 6 PIEEC (Европейска информационно звено за обучение през целия живот) и с помощта на възрастни доброволци да се изгради нагласа за обучение по отношение на основните предимства.

   Тези PIEEC, разположени на стратегически обществени места с лесен достъп, ще се управляват от местните власти, по-специално в общините с по-малко от 20 000 жители, в 6 европейски страни. Те дават смисъл на мрежи за единични услуги, както и един "град на град или област на област".

   "Европейското информационно звено за обучение през целия живот" ще се оживи от лица, които ще осигурят подготовка, както и управление на обучението, координирано от местните клетки на подкрепа и рефлексия (Carl), събирайки участници - представители на социално-икономическата маса.

   Изпълнението на тези PIEEC 6 ще бъде повод, във всяка страна да се пристъпи към опис на учебни ресурси по отношение на продукти, чиито кратки презентации ще запълват образователната платформа на интернет страницата, когато проектът е разработен.

  • ALL - Автономно езиково обучение

   Проектът ALL (The Autonomous Language Learning) за автономното езиково обучение, финансиран от Европейския съюз, създава езикови курсове за "смесено обучение" на четири европейски езика - турски, румънски, български и латвийски.
   Тези курсове са разработени за студенти, които са преминали първоначално обучение на един от езиците и които желаят да напреднат от основното ниво до по-високо ниво на езикова компетентност (А2 от Общата европейска езикова рамка).
   Партньорите в този проект са експерти в езиковото обучение и технологии в образованието от цяла Европа.

   Сайт на проекта ALL: http://www.allproject.info/

  • ASSET

   ASSET е проект за международно сътрудничество с финансовата подкрепа на европейската програма Сократ Грундвиг. Той цели да повиши ефективността на учителите на възрастни в Европа, чрез широк спектър на застъпени теми в учебното съдържание, чрез предоставяне на самообучителен наръчник за развиване на умения.
   Първата задача на ASSET групата беше да направи проучване за същесвуващото положение по отношение на възможностите за професионално развитие и квалификация на преподаватели на възрастни във всяка от партньорските страни.
   Това беше последвано от проучване сред работещите и потенциалните преподаватели на възрастни във всичките осем държави за това какво съдържание би било най-полезно и подходящо в предложеното ASSET помагало.
   Направеното проучване беше последвано от създаване на редакторски екип, който се зае с разпределението на задачите и/или разработването на необходимите материали.
   През целия цикъл на проекта беше прилаган колективния метод на планиране, разработване и тестване на материалите, така че спокойно може да се твърди, че материалите, които виждате на уеб страницата, са продукт на съвместните усилия на всеки от нас.

   Сайт на проекта ASSET: http://www.assetproject.info

  • Avalnet

   Проектът има за цел да осигури достъп до съвременна и полезна информация, да представи нови теории и тяхното приложение, да се насочи към актуални тенденции и теми.
   Мрежата Avalnet има за задача да формулира, изведе и разпространи иновативни практики и продукти в областта на оценяването на обучението и възвръщаемостта на инвестициите, с цел подобряване на качеството на системите за професионално обучение в Европа.

   Сайт на проекта Avalnet: http://avalnet.fdti.pt
   Блог на проекта Avalnet: http://www.znanie-bg.org/avalnet
   Форум на проекта Avalnet: http://storage.tempo.cz/avalnet/

  • CIAO! Women

   Проектът има за цел да достигне възрастни жени, които имат специфични познания в областта на ИКТ, за да разбере техния поглед върху информационните технологии и комуникации, с цел да се разработят помощни материали полезни и за тези, които желаят да организират обучение / информационна среща на реалните им интереси.

   Чрез интервюта са изследвани предразсъдъци, стереотипи, погрешни вярвания, които пречат за използването на ИКТ от жени на възраст между 35 и 55 години. Получените резултати на национално равнище, бяха сравнени в анализ, който с оглед на значителните разлики в изходните точки, ни позволи да получим пълна информация за вида на нуждите и възможните решения. Потърсихме списания, които са насочени към възрастните жени, за да разберем как са представени технологиите, по-специално ИКТ.

  • CIRCE - Иновативни изследвания и разработка на сертификации за европейския пазар на труда и професионалното обучение

   Пилотен проект по програма Леонардо да Винчи с координатор Atrium - Нидерландия.

   Сайт на проекта CIRCE: http://www.circe-leonardo.org

  • DYACIT

   Основната цел на проекта е да създаде една нова учебна среда, в която младите хора в риск от ранно напускане на училище да развият творческия си талант в тясно сътрудничество с техните европейски партньори, чрез комуникационните технологии.

   Специфични цели:
   - Увеличаване привлекателността на обучението
   - Прояваване на творчество чрез фотография и използване на компютърни технологии в учебния процес
   - Учене на английски език като средство за общуване с другите млади хора в Европа
   - Улесняване социалната интеграция на младите хора според техните стремежи
   - Обмяна на добри практики в сферата на образованието

   Сайт на проекта DYACIT: http://www.srep.ro/dyacit/

  • EU 27 - Европа на 27те - Добре дошли България и Румъния

   Общите цели на този проект са:

   - насърчаването на граждани от различни държави от Европа да общуват и да разменят мнения по теми от европейско значение
   - разрастването на информационната осведоменост за европейските идентичност и разнообразие
   - представянето на културите на България, Румъния и Германия с наблягане на културното и лингвистичното разнообразие
   - допринасяне за културното и общото разбирателство между гражданите на Европа

   Сайт на проекта Европа на 27те: http://www.srep.ro/europe27/

  • Face Value

   Ние се стремим към създаване на педагогически процес, който е:

   - Иновативен
   - Адаптиран към нуждите на специфичните целеви колективи, включително участието на семействата, приятелите и образователни центрове
   - Работа в групи и индивидуално участие, като се засягат както теоретични, така и практически въпроси

   Сайт на проекта Face Value: http://www.facevalue.ws/

  • From Head To Toe

   Пилотен проект по програма Леонардо да Винчи с координатор Занаятчийски съюз Вага, Норвегия. Цел на проекта е разработването на едногодишни въвеждащи курсове в различни занаяти като кожарство, бродерия, изработка на традиционни носии, стъкларство, пачуърк. Курсовете ще може да бъдат комбинирани с обучението в училища по занаяти, обучение чрез интернет-базирани самоучители за работа с персонален компютър от дома и ще бъдат признавани в различни европейски страни. Те ще залегнат също и в програмата на обучаващи се на разменни начала в страните-партньорки по проекта.

  • InIT - Иновативна Информационна база за Прозрачност в Перспективите и Възможностите на Европейското Професионално Обучение и Трудовия пазар

   Не знаете каква специалност да изберете?
   Коя сфера на обучение има добро бъдеще?
   Вие приключвате своето образование и се чудите в кой бранш да започнете работа?
   Ако имате нужда от помощ, за да си отговорите на тези въпроси - попитайте "InIt".
   Това е новият източник на информация в сферата на образованието и трудовия пазар в Полща и Европейския Съюз. "InIt" ще ви помогне да намерите оговори на въпроси като - към коя сфера на образование трябва да се ориентирате за да намерите търсената от Вас работа.
   Ако вече учите висше образование, ние ще ви дадем насоки към вашата най-подходяща специалност, къде ще откриете задоволяващата ви работа и каква заплата можете да очаквате.
   Чрез допитване до "InIt" ще получите търсената от Вас информация и много повече - не се колебайте!

   Сайт на проекта InIT: http://www.e-init.eu/

  • LABOBS - Активиране на дейности за неформално обучение в страни с различни културни, професионални и социални характеристики

   Целта на проекта LabObs е да даде възможност на възрастните хора да продължат своето обучение през целия живот.
   За да изпълним тази цел е необходимо да започнем да признаваме различния образователен опит, което ще повиши броя на хората, които ще участват в неформалното обучение. Насърчаването на използването на специфичните методи за неформално обучение ще даде възможност да се идентифицират индикатори и да се направи проучване, анализ и обмен на информация от партньорите в проекта.
   Проучването ще послужи за прилагането на тези методи с оглед на официалното им признаване в различните страни.

   Сайт на проекта LabObs: http://www.labobs.eu/

  • LAB.SEL - Виртуални тематични лаборатории

   Пилотен проект по програма Леонардо да Винчи с координатор община Песаро (Италия). Целта на проекта е да се създаде и експериментира система за каталогизиране на информация и материали в рамките на местните общности, както и да се създаде атмосфера на разбирателство и сътрудничество при създаването на дорби практики. Същността на проекта е да се създадат виртуални тематични лаборатории в местните икономически системи на страните - партньори.

  • NT CRAFTS - Нови възможности за продължаващо професионално обучение на групи в изолация от пазара на труда чрез самообучение по традиционни занаятия

   Пилотен проект по програма Леонардо да Винчи с координатор ЦПО "Занние" партньори от Испания, Гърция, Великобритания, Финландия и Чехия.

   По време на проекта е разработена, тествана и анализирана система за самостоятелно обучение за придобиване или усъвършенстване на уменията за изработване на предмети от четири занаята, традиционни за европейските страни-партньори по проекта, и подходящи за производство в домашни условия и предлагане на пазара като сувенири или предмети за ежедневна употреба: декоративно тъкане (България), кошничарство (Испания), грънчарство (Гърция), и Лапландски пуловери (Финландия). Системата за самостоятелно обучение предлага нови възможности за придобиване на умения за хора, които нямат възможност да посещават традиционните присъствени курсове за обучение.

  • N.E.T - Network for Environmental Training

   Транснационална мрежа по програма Леонардо да Винчи с координатор Instituto de Formacion y Estudios Sociales - Испания.

  • PEFETE - образование на възрастни граждани

   Средната възраст на европейското население се увеличава. "Посивяващата" Европа се нуждае от визия за образованието на възрастните граждани, подкрепена от концепцията за учене през целия живот.

   Цели на PEFETE-мрежата са:
   - трансфер на знания
   - методи и добри практики в образованието на възрастни граждани
   - създаване на тристранни партньорства за обучение
   - разпространение на знания и умения за образоване на възрастни граждани

  • Phare - Толерантността: най-ценното качество на съвременното европейско общество

   Толерантността: най-ценното качество на съвременното европейско общество" е проект финансиран по програма ФАР - Развитие на гражданското общество BG 02 04.02 и Министерство на финансите.
   Проектът има за цел да подкрепи и повиши ролята на гражданското общество в бъдеще, да намали дискриминационните тенденции и да увеличи предпоставките за интеграция и социализация на уязвимите групи в град София.
   В рамките на проекта участваха младежи на възраст 14-16г. от 3 столични училища: VII Общообразователно училище "Свети Седмочисленици", Балканско училище, 73 СОУ "Владислав Граматик" и децата от 6 Помощно училище и Специализирана Болница за Долекуване, Продължително Лечение и Рехабилитация на Деца с Церебрална Парализа "Св.София" ООД.

  • QTEL.NET

   Проектът е насочен към въпроса за качеството на системите VET (политики и практики) като основен принос за напредъка към постигане на трансформация, модернизация и адаптация на европейските системи за образование и обучение, чрез съсредоточаване на процесите на съответствие между търсенето на обучение и обучение по една от основните нужди за успешното функциониране на системите VET.
   По-конкретно, проектът разглежда този въпрос на секторно ниво, с акцент върху особеностите в сектора на туризма, и осигурява широк обмен на опит между държавите-членки на ЕС и присъединяващите се страни.
   Като се има предвид важността на въпроса, целта на проекта QTEL.NET е да се анализират съответните политики и практики в партниращи страни в сектора на туризма, факторите за успех да се дестилират от информацията, и да се предложат модели за по-нататъшна работа в мрежа и сътрудничество, въз основа на CQAF като метод за оценка и контрол, и като средство за измерване за определяне на референтните показатели.

   Сайт на проекта QTEL.NET: http://www.qtelnet.eu/

  • QUINORA - Международна програма за гаранция за качество за мерки за професионално ориентиране и развитие за търсещите работа на системно ниво

   Пилотен проект по програма Леонардо да Винчи с координатор abif - Австрия.
   Проектът на ЕС QUINORA е отговорът на интернационализацията на професионалното ориентиране и кариерното развитие. QUINORA има за цел да разработи бази за сравнение на европейско ниво и да разпространява най-добрите практики.
   Основната част на QUINORA е разработката на програма за гаранция за качество за мерки за обучение по професионално ориентиране и активиране. В рамките на сравним синтезиран доклад са определени съществуващите стандарти за качество и програми в страните от ЕС.
   Въз основа на този доклад ще бъдат разработени международни стандарти за качество за мерки за обучение по професионално ориентиране и активиране, които ще се фокусират специално върху нивото на управление на съответните действащи лица на пазара на труда.
   На базата на общи международни стандарти за качество ще бъде разработено средство за електронно обучение, предлагащо възможност на действащите лица, които съответно участват в политиките по отношение пазара на труда и мерките за обучение, да реализират поетапно тези стандарти на системното ниво и на метанивото. Електронна библиотека ще предоставя допълнителна информация и източници в обхвата от различни аспекти от темата "Качество в професионалното ориентиране".
   Целевите групи са ръководители на мерки за обучение в обучаващи институции, различни действащи лица на пазара на труда и обучението (т.е. служби по заетостта на страните от ЕС, обучаващи институции), както и обучители.

   Сайт на проекта QUINORA: http://www.quinora.com

  • RIPERIJO - Подходящият човек - на подходяща работа: Обучение на консултанти в областта на професионалното ориентиране

   Пилотен проект по програма Леонардо да Винчи с координатор FO.FO.S. - Австрия.

   Проектът RIPERIJO - "Подходящият човек - на подходяща работа: Обучение на консултанти в областта на професионалното ориентиране" има за цел да разработи програма, която да бъде в помощ на експерти, работещи по проблемите на трудовата заетост. Програмата предлага разнообразни учебни материали, даващи възможност да се намери по-добро съответствие между индивидуалния потенциал на широк кръг хора, търсещи ново поле за професионална изява, и възможностите и трудовите дейности, които се търсят на пазара на труда. Програмата е разработена като CD-Rom за самостоятелна работа, както и във вариант за комбинирано Интернет-базирано и присъствено обучение. В проекта работят съвместно 12 партньора със специфичен педагогически, научен и технологичен потенциал, от осем различни страни - Австрия, България, Кипър, Испания, Финландия, Гърция, Италия и Румъния.

  • ROI - Възвръщане на инвестициите в обучението

   Пилотен проект по програма Леонардо да Винчи с координатор CECOA - Португалия.

   Сайт на проекта ROI: http://www.znanie-bg.org/ROI/index.htm

  • SCATE

   Интеграция на елементи от “study circles” (групи по интереси), “time banks” (времеви банки) и “trees of knowledge” (дърво на познанието) по нов и уникален начин.
   Споменатите методи за обучение са подходящи за икономически изостанали и погранични райони, чиито географски характеристики обуславят затруднен достъп до формалните форми на обучение, широко представени в градската среда.
   Начина, по който се организират и управляват групи по интереси е добре познат и вече няколко проекта, които са приложени в различни страни; същото важи и за времевите банки и дърво на познанието.
   Това, което трябва да бъде научено, изпробвано и анализирано, за да бъдат открити и приложени добри практики, са дейности, които да интегрират трите решения в единен метод, да го подкрепят и използват като инициатори на местни и международни мрежи от индвиди заинтересовани в разпространяването на добри практики по отношение на тези интегрирани ситеми.

   Сайт на проекта SCATE: http://www.scate.it/

  • SIA - Възрастните в действие

   Това е иновативен проект, който свързва две различни социални групи чрез средствата на образованието и културата - хората от третата възраст, от една страна, и децата - от друга, както и "старите" държави - членки на ЕС (Гърция, Франция, Испания), нови страни - членки (Латвия, Словения) и най-новите членове на ЕС (България и Румъния).
   Множество дейности са предвидени за насърчаване на съвместните образователни дейности и трансфера на знания между тези две възрастови групи.
   Координатор на проекта е ECOSE - Гърция.

   Повече информация можете да намерите на www.ecose.org --> Activities --> Seniors in Action.

  • SIC - Развитие на индивидуалните стратегически компетенции в контекста на евроинтеграцията

   Цел на проекта - да подготви каталог със стратегически индивидуални компетенции и методика за формирането им.

   Резултати:
   - Каталог със стратегически индивидуални компетенции.
   - Методика за формиране на стратегически индивидуални компетенции.

   Области на приложение на резултатите:
   - Университети и обучаващи институции - включването на тази методика в техните програми и модули ще им даде възможност в самия процес на обучение на бъдещи мениджъри и специалисти да ги запознаят с методиката и да разкрият насоките, в които да развиват стратегически индивидуални компетенции.
   - Консултантски центрове, бизнес компании - усвояването на методиката ще им даде възможност да оценяват стратегическите индивидуални компетенции на служителите си, за да могат да се ориентират към промени в бъдещи компетенции и за да изготвят целеви план за развитие на стратегическите индивидуални компетенции на служителите.
   - Хора със свободни професии - интегрирайки се на пазара на европейската работна сила, те ще бъдат способни самостоятелно да определят и да развиват целенасочено стратегически индивидуални компетенции.

  • STEP

   Участието на Дружество "Знание" в този проект отговаря на нуждите от осъвременяване на методите за професионално обучение в нашата страна е да подпомогне създаването и развитието на тренировъчни предприятия за обучение на възрастни в собствените си структури за професионално обучение и в мрежата на своите постоянни партньори от обучителни организации и университети. Първа стъпка към тази цел обучението обучители за такива фирми. Всеки обучен в рамките на проекта преподавател, трябва да може да обучава преподаватели за ТП и да организира, създаде и да работи в такова предприятие.

   Реализираните обмени- две групи по 10 преподаватели, обучение в реалните условия на функциониращо Тренировъчно предприятие за възрастни в Германия - наблюдение на обучението и изпълнение на практически задачи. Продължителността на обмена е две седмици за всяка група и се организира през м. юли 2004 и март 2005 година.
   Приемащата организация е избрана след проучване на опита на Академия Юберлинген, гр Оснабрюк, Германия.

   Резултатите са свързани с повишаване на квалификацията и информираността на бенефециентите, с иновативен за България опит за обучение и работа в ТП. Разпространението на добри практики се осъществява от самото начало на проекта чрез публикации на web-страниците на всяка от партньорските организации и в мрежата на тренировъчните предприятия, както и чрез медиите.

  • TEAA

   Основната задача на проекта ТЕАА е подобряването на капацитета на гражданските организации в България и Румъния, за да отговорят на нуждите на хората в активна възраст. Имат се предвид дейности, засягащи баланса в професионалния живот, политика за семейството, социална интеграция на по-възрастните хора, като се обръща и голямо внимание на ролята на гражданските организации в процеса на успешното реализиране на демографските промени.

   Сайт на проекта TEAA: http://www.znanie-bg.org/teaa/

  • Training Lab

   Пилотен проект по програма Леонардо да Винчи с координатор ISQ - Португалия. Проектът е насочен към създаването на нова система на обучение с акцент върху активните методи, техники и средства на преподаване, върху неформалния контекст, в който да се осъществява обучението.

  • TREIN - Training in Emotional Intelligence

   Проекта е финансиран по програма Леонардо да Винчи на Европейски съюз. Координатор на проекта е CREA, Испания.

   Сайт на проекта TREIN: http://trein.euproject.org/

  • TYAEST

   Проектът предлага да се открие истинската причина, поради която младите хора смятат, че настоящата образователна система е неефективна. Предлагат се мерки за подобрение и се разработват нови образователни модули, които да отговорят на обичаите на целевата група.
   В тази връзка, партньорите по проекта създадоха пряк диалог с целевата група и лицето, което отговаря за образованието им, за да обсъдят техните проблеми и да разберат по-добре как те възприемат реалността. Проектът насърчава социалната интеграция на младите хора и предотвратява опасността от тяхното социално изключване.

   Сайт на проекта TYAEST: http://www.srep.ro/tyaest/

  • Подобряване на професионалните умения на учители по чужди езици

   Проект за обмен по програма Леонардо да Винчи в сътрудничество с Management International - Великобритания.

 • 1992 - 2002 г.
  • CIAO - Директна комуникация за възрастни чрез съвременни информационни технологии

   Проектът CIAO! стартира през м. октомври 2001 година с участието на 5 партньори от 4 страни - Великобритания, Италия, Финландия и Дания, с обща цел - да се насърчи обучението през целия живот сред Европейските граждани. Проектът изследва въздействието от възможностите за използване на съвременни информационни технологии от страна на възрастни (19 - 55 години) в неравностойно положение, като им осигурява възможност за ползване на компютърна техника и Интернет връзка в отдалечени райони.

   Проведено пилотно изследване за анализ и тестване на резултатите от ползването на нови технологии от населението в малките общини. В проекта се предвижда разширяването на on-line комуникацията между бенефициентите, като всеки от партньорите по проекта ще осигури компютър, свързан с Интернет и web-камера, за ползване от населението в района. Компютърът е поставен на достъпно за широката общественост място - магазин, библиотека, културен или спортен център, като ще осигурява връзка с Интернет, и с web-страниците и образователните форуми на всички партньори. Чрез ползването на Интернет технологии и видео връзка е подобрен достъпът до обучение на населението, и е насърчено неформалното обучение. В част от страните-партньори по проекта се обърна сериозно внимание на достъпа до Интернет за хора с нарушено зрение.

   Постигнати резултати до края на първата година:

   - създадена е система за комуникация сред партньорите чрез Yahoo e-mail group и е разработена пилотна Интернет - страница на проекта
   - партньорите от Италия и Великобритания са създали обществени нагласи за проектните дейности сред населението на малки общини, и са уточнили местата, в които ще бъдат поставени компютрите
   - проведени са работни срещи на експерти по нови технологии за уточняване на техническите детайли по установяване на комуникацията
   - проведено е изследване на нагласите на целевите групи чрез въпросник

  • IMTDS - Иновационни методологии за хора с увреждания

   Анализ на съществуващият процес на обучение, с оглед на новите възможности, предоставени от съвременните информационни технологии в областта на дистанционното обучение.

   Партньорите по проекта разработват иновационни методи за обучение, базирани предимно на информационни технологии, като по този начин се осигури възможност за по-ефективно включване на хора с увреждания, които нямат възможност да участват в предлаганите от училищата традиционни методи за повишаване на квалификацията.

   По време на дейностите по проекта се използва разнообразния опит и възможности, предоставени от различните страни - партньори по проекта, за да се осигури максималното участие на хора от маргинализирани групи и младежи в неравностойно социално положение.

   Приоритети на проекта:

   - обучение на хора с увреждания в областта на информационните и комуникационните технологии
   - възможности за използване на нови технологии в процеса на обучение
   - изследване на нови методологии от гледна точка на обучителите и обучаемите

  • JoyFLL - Да учим чужд език заедно с нашите внуци

   Проект по Програмата на ЕС Сократ - Лингва І - водеща организация в програма за мотивиране на цялото семейство за изучаване на чужди езици с партнъори от Гърция, Испания и Италия.

  • MNEMOSYNE

   Партньор в Програма "Култура 2000" на Европейския Съюз за опазването на историческото културно наследство на Европа за бъдещите поколения с водеща организация кметството на гр. Торе Маджоре - Италия (2001 - 2002 год.)

  • MOSEL - Методи за преодоляване на социалната изолация чрез обучение

   Проектът е стартирал през 2001 година и обединява партньори, които работят в областта на обучението на маргинализирани групи - обучаеми, които по различни причини са попаднали в състояние на социална изолация или са изложени на риск от здравословни увреждания. Целевата група на проекта включва дълготрайно безработни, малцинствени групи, емигранти, наркомани, хора без постоянно местожителство, хора с физически и умствени увреждания.

   Проектът дава възможност на партньорите да дискутират и обменят положителен опит, натрупан по време на обучението на маргинализирани групи, и да обсъдят методи за решаване на проблемите, затрудняващи постигането на траен положителен ефект от обучението.

   Проектът стимулира идеи за нови начини за идентифициране и подпомагане на групите в социална изолация, и дискутира подходите за събуждане на интереса към обучение на хора, които са били дълготрайно откъснати от формалното образование.

   Проектът допринася и за подобряване на Евро-партньорството между експертите и ръководителите на обучаващите организации.

   Обменът на добри практики се осигурява чрез периодични срещи на експерти от всички организации - партньори по проекта, и обмен на информация с помощта на Интернет-страница и електронна поща. Предвиден е и ограничен брой учебни посещения.

  • TL2L - Преподаване и изучаване на втори език

   Проектът TL2L трябва да се разглежда на фона на нарастващото търсене в училищата за учители, които са в международно и междукултурно компетентни. Все по-често учителите трябва да представят културното многообразие на своите ученици, както и последиците от глобализацията. Учениците и учителите трябва да имат достъп до международни източници и да си сътрудничат с колеги в чужбина и училища, които участват в нарастващ брой на международни проекти. Необходим е структурен подход при обучението на учителите за международни и междукултурни аспекти.

   Дейности:
   Съвместно разработване и съвместно представяне на елементи по английски език - средно ниво.
   Тези елементи ще ни помогнат да постигнем и двете цели, посочени по-горе. Настоящият план за 2001-2002 включва:

   - Умения за междукултурно общуване за учители
   - ИКТ в класната стая
   - Вкъщи през 17-ти век (история, история на изкуството)
   - Звезди и планети (астрономия)
   - Он-лайн материали

  • Водата ни обединява

   Проект Междуучилищни партньорства "The water unites us" - "Водата ни обединява" договор № LLP-2007-COM-P-168 е мрежа от партньорски училища от 5 страни: Гърция, Литва, Словения, Румъния и България.
   Дейностите по проекта включват разширяване на знанията на учениците в областта на екологичното равновесие на водните екосистеми, дейностите по рационалното им използване и опазване, създавайки възможности за даване на предложения за нови форми на оползотворяване на природните богатства.

   Дружество "Знание" ( Частна Професионална гимназия"Знание") е българският партньор по проекта.
   Фокус в дейността на учениците са минералните източници, качествата на различните извори, използването им, екологичните и икономически аспекти на експлоатацията им, включително СПА-туризма. Помощта, оказвана от неправителствената организация за енергийна ефективност СОФЕНА създава възможности за търсене на реализация на предложенията на учениците чрез създаване на делови отношения с общините.

  • Действие на човека в инвестиционна среда

   Семинар, свързан с човека в условията на икономически промени в прехода към пазарно стопанство, с финансовата подкрепа на Германските Народни Университети (1997 год.)

  • Европартньорство

   Организиране на участие на български фирми в програмата (1992 год.)

  • Европейската икономика и търговия: Предизвикателства и възможности

   Обучение на безработни съвместно с институт за професионална квалификация - Виена (1992 год.)

  • Европейски стандарти в търговията с пресни плодове, зеленчуци и цветя

   Семинар, с финансовата подкрепа на Германските Народни Университети (1998 - 1999 год.)

  • Европейски стандарти за защита правата на човека

   Кръгла маса за правата и свободите, защитени от европейската конвенция за правата на човека, с финансовата подкрепа на Германските Народни Университети (1996 год.)

  • Европейски стандарти за качество в леката промишленост

   Програма за мениджъри в малкия бизнес, с финансовата подкрепа на Германските Народни Университети (1997 -1998 год.)

  • Екологичен туризъм в Копривщица

   Програма за развитие на малък бизнес в областта на туризма, с финансовата подкрепа на Германските Народни Университети. (2000 год.)

  • Жените в бизнеса

   Съвместен проект с Германските Народни Университети (1999 год.)

  • Институционална програма за неправителствени организации на етническа основа

   Обучение на персонала, работа в екип, планиране - за сътрудници и доброволци, работещи в НПО, изградени на етническа основа в България, финансирано от Програма Демократична Мрежа - Институт за устойчиви общности (1997 - 1998 год.)

  • Интерактивни методи в преподаването на математика и информатика

   Съвместен проект с Фондация "Еврика" (1997 год.)

  • Компютърната грамотност - прозорец към света за децата с физически увреждания

   Проект за подпомагане на процеса на социализация на деца с физически увреждания чрез базово компютърно обучение, с финансовата подкрепа на Обединените Холандски фондации

  • Компютърни науки

   Семинар за обсъждане на методи и методологии за преподаване на начална компютърна грамотност, с финансовата подкрепа на Германските Народни Университети (1997 год.)

  • Международна конференция - "Балканите, стабилност, развитие"

   Международна конференция - "Балканите, стабилност, развитие" - (1993 год.)

  • Обучение и работа

   Водеща организация в проект за придобиване на професионални умения в областта на агробизнеса, услугите и охраната и опазването на горите, и насърчаване на заетостта в община Пирдоп, Програма ФАР на Европейския Съюз за България - BG 9915.01 Проект за заетост в районите с минна и стоманодобивна промишленост. (2001 - 2002 год.)

  • Общественият отговор на наркоманиите в България

   Кръгла маса, с финансовата подкрепа на Германските Народни Университети (2000 год.)

  • Професионално обучение по програмите "Красива България" и "Красива София" на ПРООН

   Придобиване на квалификации в областта на строителството и туристическите услуги от безработни - тригодишен проект като част от програма Phare - UNDP (1997 - 2002 год.)

  • Разработка и приложение на софтуер за училищна администрация

   Като част от проект на програма Phare за България "Финанасово управление на средното образование"- местни консултанти на Birks Sinclair & Co. Ltd, UK

  • Усъвършенстване на професионалните умения на учители по чужди езици

   Проект за обмен на специалисти по програма Леонардо да Винчи - ІІ фаза на Съвета на Европа, в сътрудничество с Management International - Великобритания (2001 - 2002 год.)

  • Шанс в живота

   Проект за професионално насочване, и езиково и компютърно обучение, за децата от Центъра за Церебрална парализа, с финансовата подкрепа на Националния фонд "Рехабилитация" (1999 - 2000 год.)