QTEL.NET

QTEL.NET

QTEL.NET: Matching Supply & Demands – Network for Sectoral Approach to Qualifications in Tourism at European Level

Официален сайт на проекта

Проектът е насочен към въпроса за качеството на системите VET (политики и практики) като основен принос за напредъка към постигане на трансформация, модернизация и адаптация на европейските системи за образование и обучение, чрез съсредоточаване на процесите на съответствие между търсенето на обучение и обучение по една от основните нужди за успешното функциониране на системите VET.
По-конкретно, проектът разглежда този въпрос на секторно ниво, с акцент върху особеностите в сектора на туризма, и осигурява широк обмен на опит между държавите-членки на ЕС и присъединяващите се страни.
Като се има предвид важността на въпроса, целта на проекта QTEL.NET е да се анализират съответните политики и практики в партниращи страни в сектора на туризма, факторите за успех да се дестилират от информацията, и да се предложат модели за по-нататъшна работа в мрежа и сътрудничество, въз основа на CQAF като метод за оценка и контрол, и като средство за измерване за определяне на референтните показатели.

Вашият коментар