За нас
Дейност
 

Дружество "Знание" - София

Дружество "Знание" - София е неправителствена организация за обучение и квалификация на деца и възрастни, създадена през 1990 година. То обединява учители и преподаватели от висшите и средни учебни заведения в София, и широк кръг специалисти, с цел да даде възможност за допълнително извънучилищно обучение и квалификация на всички желаещи, независимо от тяхното базово образование, квалификация или предварителни умения.

Основни приоритети:

Обучение и квалификация:

  • Oбучение на ръководители и сътрудници на неправителствени организации
  • Oбучение за използване на компютърни технологии в управлението и администрацията

Консултантски услуги:

  • Анализ за нуждите от обучение и пазара на труда в областта на новите квалификации и малкия бизнес
  • Анализ и консултинг на управленски системи за учебни заведения, малки и средни предприятия и неправителствени организации
  • Анализ и разработване на компютърни системи за управление и администрация; разработване на информационни бази данни и он-лайн комуникации между институциите
  • Консултинг, анализ на нуждите от обучение и професионално насочване на хора с увреждания

Основни целеви групи:
административен и управленски персонал на образователни институции, малки и средни предприятия и неправителствени организации хора с физически увреждания, малцинствени групи, младежи в неравностойно социално положение

Всяка година Дружество "Знание" предлага повече от 50 специализирани курса чуждоезиково обучение и компютърни умения, и широк кръг консултантски услуги.

От 1992 година, участвайки в Европейските образователни програми и в сътрудничество с български, чуждестранни и международни образователни институции, Дружество "Знание" разработва и осъществява множество международни проекти.