За нас
Дейност
 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 - 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2007-2013 г.

BG051PO001.5.2.06 "Социални услуги за социално включване"

От 5 - ноември 2010 година Дружество "Знание" София започна изпълнението на Проект - Създаване на Център за подкрепа на възрастни "Втори шанс за трудова реализация" договор № BG051PO001-5.2.06-0104.
По проекта ще се създаде Център в подкрепа на хората от средното поколение 45+ от уязвими групи на територията на град София, община Красно село.

Центърът ще предоставя следните услуги:

  • Професионално ориентиране и насочване на лица с проблеми в социализацията и ресоциализацията;
  • Подпомагане и подкрепа на лица при вземането на решение за придобиване нова професия, за запазване на възможността за трудова активност и работа;
  • Прилагане на иновативен подход при предостявянето на социални услуги за превенция и преодоляване на социалното изключване;
  • Развитие на социалната услуга в общността, ориентирана към индивидуалните потребности на ползвателите.

Дейностите, които ще се провеждат в Центъра за социална подкрепа, ще бъдат в съответствие с индивидуалните потребности на ползвателите. Това ще се постигне, чрез подготовка на индивидуални планове за трудова и терепевтична реализация за всеки ползвател. По този начин всеки един човек от целевата група ще получава услугите, от които в действителност се нуждае. Ще бъде осигурена равнопоставеност независимо от възраст, пол, културен произход, увреждания и от приноса им за обществото.

По време на изпълнение на проектните дейности се предвижда използване на вече създадените критерии и стандарти за социални услуги за възрастни.
Подбора на крайните потребители ще се извършва с помощта на социалните служби, за да може услугата да бъде предоставяна на всички нуждаещи се от нея.
За целите на проекта ние ще насърчаваме участниците от целевите групи на проекта да представят мнението си за предлаганите социални услуги, за да могат те бъдат подобрени или се внесат промени в тях, ако е необходимо.

Обществената информираност ще е предпоставка за промяна на отношението и нагласите на населението, към лицата от уязвимите групи и хората с увреждания, за предоставяне на възможности за пълноценен и самостоятелен живот.

Създаване на активно отношение у ползвателите на социалната услуга към професионалното им развитие и трудовата им заетост, за се избегнат причините за социална изолация. Възможността за упражняване на правото на труд, ще подкрепи самочувствието на хората от целевите групи и усещането им за справяне със ситуацията и самостоятелност.

Проектното предложение, ще подкрепи процеса на развитие на социалните услуги в общността и тяхното разнообразие. Предоставянето на алтернативни услуги в общността, ще спомогне за повишаване качеството на предлаганите социални услуги в Община София и вземането на превантивни мерки за избягване на социалното изключване на уязвимите групи.

PHARE - BG 2004/016-711.01.02

Дружество "Знание" - София

Проект BG 2004/016-711.01.02 - "Предоставяне на социални услуги чрез изграждане на Дневен център за грижи за възрастни хора на пенсионна възраст в гр.Симитли"

Създаването на Дневен център за възрастни на пенсионна възраст в град Симитли има за цел да подкрепи и осигури система за предоставянето на услуги в общността, която е ориентирана към семейството, към запазване достойнството на възрастните и да подкрепи остаряването в собствения град/среда.
Това ще се осъществи чрез активно партньорство и участие на местната общност. Помещенията, необходими за създаването на Дневния център, се осигуряват от община Симитли, като сградите ще бъдат ремонтирани и обновени.
Дневният център ще осигурява наблюдение/надзор и подкрепа на възрастните, докато техните близки са на работа или в случай, че нямат такива.
Центърът ще осигурява социални, медицински и занимателни дейности, както и храна.
Ще бъде осигурен транспорт на бенефициентите до Центъра и обратно до дома им.

Дейностите, които ще бъдат осъществявани в Центъра, включват: подкрепяща среда, индивидуални и групови консултации с различни специалисти, правен консултант и лекар; забавления и различни групи по интереси, дискусии по различни въпроси, интересуващи възрастните. Основната цел на създаването на Центъра е да се преодолее социалната изолация на пенсионерите и да се осигурят условия за тяхната социализация и самопомощ.