Договор за безвъзмездна финансова помощ
№ BG 051PO001-5.1.01-0077-С0001

Европейски съюз

 

Европейски социален фонд

Проект Социално предприятие "Услуги в дома и градината"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Проект Социално предприятие "Услуги в дома и градината" се осъществява в периода март 2010 - юни 2011 г. в рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г., схема "Социално предприемачество - Популяризиране и подкрепа на социални предприятия, Пилотна фаза". Финансиран е от Европейски социален фонд и е с обща стойност 171 637.00 лв. Проектът се изпълнява от Асоциация на доставчиците на социални услуги, която има богат опит в услугите "Социален асистент" и "Домашен помощник". Екипът на асоциацията ангажиран с изпълнение на дейностите си постави за цел устойчиво развитие на социалното предприемачество в четири общини - Айтос, Благоевград, Бяла Слатина и Велико Търново - чрез предоставяне на услугите "Домашен майстор" и "Градинарство". По време на реализацията основно предизвикателство бе успешното прилагане на принципите на социалното предприемачество: инвестиране в услуги, заявени от общността, реинвестиране на приходите от услугите отново в дейността и активно участие на потребителите в цялостния процес.

В началото на проектните дейности бе осъществено анкетно проучване сред две групи потенциални участници в проекта - възрастни хора и хора с увреждания (кандидати за потребители на услуги) и продължително безработни (кандидати за преки доставчици на услуги). Последва разработване на Модел на социалното преприятие "Услуги в дома и градината" с описание на същността, технологията и финансирането на услугите "Домашен майстор" и "Градинарство". Във всяка от 4-те общини се осъществи подбор на 20 безработни, които преминаха мотивационно обучение и квалификационно обучение за предоставяне на една от услугите - "Домашен майстор" или "Градинарство".

От м. март 2011 г. в община Айтос и община Бяла Слатина стартира предоставяне на услугите "Градинарство" и "Домашен майстор" в домовете на хора с увреждания, самотни възрастни хора и други жители на общината, които искат да подобрят домашната си среда.

Услугата "Домашен майстор" включва ремонтни дейности в дома на клиентите - бояджийски работи, мазилки и шпакловки, вътрешни облицовки и настилки, дребни ремонти на дограми, врати, прозорци, др. Клиентът закупува необходимите консумативи и материали (боя, лак, осветителни тела, тапети, теракота, др.).

Услугата "Градинарство" включва дейности за поддържане на двора и градината (цветопроизводство, озеленяване и аранжиране, растителна защита, др.). Клиентът закупува необходимите консумативи и материали (тор, препарати за растителна защита, декоративни храсти, плодни дръвчета, зеленчуков и плодов разсад, др.).

В края на проекта екипът поставя акцент върху устойчивостта на резултатите. Очакванията са следните фактори да допринесат за устойчивост:

  • Наличие на обучен и мотивиран персонал за предоставяне на новите услуги, приобщен към персонала по останалите социални услуги, предоставяни в общността;
  • Наличие на разработен и проверен в практиката Модел на социално предприятие с разработена и адаптирана технология на социално предприемачество

Същевременно АДСУ ще предоставя консултантски услуги по приложението на модела на социалното предприятие с цел иницииране на нови предприятие и нови услуги с цел акумулиране на допълнителни средства за промотиране и дейност на социалното предприятие в общините, в които Асоциацията работи активно.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "АДСУ" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.