becompetent_post_picture_arhive

Be Competent Be Sapiens – Компетенции за пазара на труда

Компетенции за пазара на труда Официален сайт на проекта Според Предписанията на Съвета на Европа от 2006, ключовите компетентности са основата в общество, базирано на знания и гарантират повече гъвкавост на работната сила, позволявайки й да се адаптира по-бързо към постоянните промени в нашия все по-взаимно свързан свят. В рамките на работна програма Образование и…

„Знаещият семеен бизнес“

„БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” BG051PO001-7.0.01 „Знаещият семеен бизнес” BG051PO001-7.0.01-0012-C0001 Официален сайт на проекта Наръчник за обучение на семейни фирми Ръководство за управление и добри практики в сферата на семейния бизнес   Проект „Знаещият семеен бизнес” е финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Партньор по проект е Малтийската асоциация за семеен бизнес. Целевата…