Вярваме, че ако се погрижим за учителите, те ще се погрижат по-добре за учениците, ще ги подготвят по-добре да се справят в живота и да реализират потенциала си.

#мотивираниучители #мотивираниученици

Проектът „Мотивирани учители – успешни ученици“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 10 000 Евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Мотивирани учители – успешни ученици“ е да подпомогне учителите в тяхната ежедневна работа, и чрез това доведе до по-качествено образование на нашите деца. https://www.activecitizensfund.bg/

Проектът е насочен към началните учители: да ги подпомогне емоционално, психически и методически да се справят с изискванията на системата, на новото време и да бъдат максимално ефективни в преподаването на ученици, живеещи в изостанали райони, или от семейства, където образованието не е сред главните приоритети.

Искаме да предоставим на децата от уязвими групи и изостанали райони по-качествено образование. Учителите са тези, които имат непосредствен контакт с учениците, които контактуват с родителите, и които трябва да отговорят на изискванията на образователната система. По време на обучения на учители, беше установено, че разликата в самочувствието, нагласите и устойчивостта между учители, преподаващи в елитни градски училища, и тези, преподаващи в по-изостанали райони е значителна, а изискванията и очакванията – еднакви. Този проект цели да подкрепи емоционално, психически и методически хората, които работят ежедневно с учениците. Да им даде усещане, че това, което правят се цени високо, че има инструменти за справяне в трудни ситуации, и че могат да получат подкрепа в трудни за тях моменти.

Цели:

  • Да промени нагласите на учителите по отношение на лостовете за справяне с проблемни ситуации
  • Да ги овласти сами да търсят помощ от колеги
  • Обучение на училищни психолози, педагогически съветници и експерти, за формиране на групи за подкрепа и подпомаане на учители – 1 участници.
  • Обучения за учители във Видин, Плевен и Монтана – 3 групи по 15 участници

 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Дружество Знание“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“