Erasmus Employment Plus предоставя на експертите от сферата на професионалното ориентиране персонализирана подкрепа за придобаване на знания и умения за устойчиво развитие, подпомагайки овластяването на хората с ограничени умения и квалификации.

#itsaboutpeople

Цели

Целта на проект ERASMUS EMPLOYMENT PLUS (EEP) е да подкрепи професионалните консултанти и наставници, които се явяват основната връзка между нискоквалифицираните и неквалифицираните кадри и пазара на труда. По-конретно чрез:

  1. Повишаването на качеството, релевантността и ефикасността на професионалното образование и обучение в страните партньори по проекта, в контекста на приоритетите на ЕТ 2020, чрез тестването и валидирането на програма за професионално развитие.
  2. Създаване на иновативна учебна програма за професионални консултанти и наставници, за подкрепа на нискоквалифицираните и неквалифицираните кадри, които се сблъскват с трудностите на пазара на труда.
  3. Повишаване на информираността относно тенденции в изискванията за умения и работа, с цел по-лесното насочване към професионално развитие.
  4. Създаване на нова, международна мрежа на професионалистите, работещи с нискоквалифицирани кадри ще спомогне за изграждане на платформа от нови контакти, сътрудничества и мобилности.

Като партньор по проекта Дружество „Знание“ има следните задачи:

  • Проучване на проблемите и трудностите, които срещат хората с ниска или никаква квалификация и експертите, работещи с тях. На базата на това проучване ще се създаде рамка за професионално развитие на професионалните консултати и наставници.
  • Създаване на Матрица с обучителни цели и необходимите компетентности за различни професионални профили, които да навигират тези с ниска квалифицикация в пазара на труда.
  • Създаване на Наръчник с обучителни материали, които да подпомагат професионалистите при работата им с ниско квалифицирани или неквалифицирани кадри. Материалите ще покриват следните теми: професионална ориентация; мотивация за учене; възможности за учене; стилове на учене.
  • Създаване на Насоки и онлайн платформа за внедряването и използването на обучителните материали.

Резултатите на проекта са достъпни тук: https://erasmusemploymentplus.org/