HelpCare- Бъдещи пътища за развитие на социалната и здравната грижа

Информация за проекта

Проектът цели професионализация на хората, предоставящи здравни и социални грижи на територията на целия Европейски съюз .

HelpCare обхваща работещи и работодатели, които подпомагат идентифицирането на основните трудности при подбора и наемането на социални асистени, както и разработването на обучителни материали и квалифициране на работещите в сферата на предоставянето на грижи.

Задачи

Като партньор по проекта Дружество „Знание“ имаше следните задачи:

 • Проведе проучване сред социалните асистенти, социални работните, трудотерапевти, психолози, както и членове на семейсвтата или близки, грижещи за възрастни хора на територията на град София и град Симитли.  За целите на това проучване бяха попълнени 100 въпросника и проведи 20 дълбочинни интервюта, целящи определянето на потребностите от обучение на заетите в тази сфера. Това проучване беше направено във всички страни партньори по проекта, като в края му има обработени 500 въпросника и 100 интервюта, които служат за изготвяне на доклад и препоръка към Европейската Комисия, по отношение на обученията в сферата на домашните грижи за възрастни.
 • След провеждане на проучването, всички партньори заедно с Дружество „Знание” организираха кратък семинар със социални асистенти, използвайки метода Кетсо. Семинарите целяха определянето на качествата и уменията, които „идеалният” социален асистент трябва да притежа.
 • Вече применилати през семинара социални асистени, проведоха общо 35 интервюта с възрастни хора, получаващи грижи.
 • Като партньор по проекта, Дружество „Знание” очастваше в избора на ключови теми, по които ще бъдат създадени обучителни модули, които да бъдат свободни за ползване в обучителната платформа
 • Създаване на инструмент за подпомагане в кариерното развитие в сферата на социалните и здравни услуги е отговорност на дружеството в рамките на това партньорство.
 • На 14ти септември 2016г. се проведе информационно събитие по проекта, организирано от Дружество „Знание”, където представители на НАПОО, Бълго-германски центрове за професионално обучение, СУ „Св. Климент Охридски”, Дирекция „Социално подпомагане”, Столична община взеха участие заедно с социални асистенти и партньорите по проекта. По време на събитието беше проведена модерирана дискусия относно необходимите комптентности на социалните асистенти и тяхното придобиване.

Партньори

Проектът се координира от университетът в Ланскастър, Англия в партньорство с :

 • Ланкастър и Моркaмб Колидж, Англия
 • Център за югоизточни европейски изследвания, Гърция (SEERC)
 • Университетът в Удж, Полша
 • Община Ортона, Италия и
 • Дружество „Знание”, България
Lancaster & Morecambe College

До момента са се провели три партньорски срещи по проета ( Януари 2015 в Ланкастър, Англия, Септември 2015 в Солун, Гърция, Февруари 2015 в Ортона, Италия и Септември 2016 в София, България) , където бяха обсъдени ролите на отделните партньори, задачите по проекта, както и последващи стъпки за ефективното му реализиране.

 

Цялата информация до момента е достъпна на сайта на проект HelpCare: http://helpcare-project.org/

 

Галерия