Проект QualiTools  за обучители в сектора на информационните и комуникационни технологии

Информация за проекта

Цели

QualiTools цели стимулиране на професионалното развитие на обучители в ПОО чрез усъвършенстване на умения като:

 • Адаптиране на обучението към потребностите на учащите;
 • Самооценяване на качеството на учебния процес;
 • Оценяване на учебни резултати и
 • Подобряване на уменията им за обучение.

Целевата група на проекта за учители по ИКТ, обучители в професионалните училища, в  корпоративни и неформални обучение в ИТ сектора. 

Партньори

Този проект се реализира в рамките на 3 години в партньорство с:

 • Społeczna Akademia Nauk, Полша – Marta Kedzia (координатор)
 • Abif – аналитично консултиране и междудисциплинарни проучвания, Австрия – Karin Steiner
 • European Peer Review Association – EPRA, Австрия – Maria Gutknecht-Gmeiner
 • „Bridges for Future”, Великобритания – Duncan Chamberlain, Daniel Zastawny
 • CECOA –Център за професионално обучение по търговия и бизнес Португалия – Cristina Dimas, Vanda Garcia Vieira,
 • Дружество „Знание”, България – Радосвета Дракева, Валентина Георгиева

Задачи

Като партньор по проекта Дружество „Знание“ има следните задачи:

 • Проучване на мнението и потребностите на обучители по ИКТ относно подобряване качеството на учебния процес. След проведеното проучване се изготви обобщен доклад, в който могат да се открият често срещани трудности при обучение по ИКТ във всички партньорски страни.
 • Дружество „Знание” участваше в селектирането на 65 метода, включени в Наръчник за ИКТ обучители. Методите, селектирани по проекта обхващат общо 5 направления: идентифициране на очакванията и настоящите знания; планиране, документиране и отразяване на процесите на обучение, методи за обратна връзка; методи за самоценка на обучителите и методи за оценка на резултатите от учене и трасфер на знанията. Всички методи са с включени инструкции за използване, времетраене на дейността и необходими материали. Наръчникът е достъпен на всички партньрски езици на сайта на проекта: http://qualitools.at/handbook?langid=2

Задачи:

 • Провеждане на фокус група/ интервюта с ръководители на организации, предоставящи обучение по ИКТ, което цели установяването на използваните системи и процедури за осигуряване на качествено обучение и запознаване с продуктите по проекта.
 • По проекта ще се проведат уебинари с цел запознаване с базата данни, създадена по проекта и съдържаща селектираните методи и инструменти.