TransformERS -Transform and Establish Respectful Society

Информация за проекта

TransformERS е първият младежки проект за мобилност на младежки работници на Дружество „Знание“, финансиран по програмата Еразъм+. В обучението взеха участие общо 23-ма младежки работници от Алжир, Палестина, Литва, Испания, Албания, Сърбия, Турция и България.

Поради активните миграционни процеси и множеството атентати в Европа през последните няколко години ескалираха чувства на нетолерантност, расизъм и ксенофобия, предимно към хората от арабските страни, но и към всички, които по някакъв начин се отличават от мнозинството.

Целта на този проект бе да покажем, че обучението на младежки работници може да бъде инструмент за промяна на нагласи и зачитане на човешките права на хората, независимо от техния пол, произход, религия или раса.

Дейностите по време на обучението бяха пряко свързани с реализирането на целите на проекта. Обсъждаха се теми относно основните човешки права, институциите, съблюдаващи за тяхното спазване, популяризирането им и привличането на младежи за застъпници.

В тази връзка беше разработена методология, базирана на принципите на неформалното обучение и концепцията за “учене чрез преживяване”. Тя включваше методи като ролеви и симулационни игри, работа по групи и дискусии с цел овластяването на обучаемите с инструменти за въвличане на други млади хора в тематиката и посредством всички тези действия да се  повиши толерантността в обществото.

В края на обучението участниците създадоха два видеоклипа, които да разпространяват сред свои познати, заинтересовани лица и младежи, които биха искали да работят в сферата на човешките права и толерантността.

Галерия