Център за професионално обучение „Знание“ е създаден през 1999 г. и е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение(НАПОО) през 2003г.

ЦПО „Знание“ предоставя:

  • професионално обучение и квалификация на възрастни (16+);
  • вътрешно-фирмени обучения по заявка на работодател с цел подобряване на работата в екип, управление на стреса на работното място, решаване на конфликти и повишаване ефективността и мотивацията на членовете в екипа;
  • езикови обучения по английски и немски език, осъществявани посредством интерактивни методи;
  • обучения за формиране и развитие на ключови компетентности (меки умения);
  • разработване на проекти по различни регионални, национални и международни програми.

Центърът предлага професионално обучение на 37 професии и 50 специалности, като в края на всяко обучение при успешно положен изпит получава Удостоверение за професионално обучение по част от професия или Свидетелство за професионална квалификация. Обучението се извършва по учебни програми според изискванията на Държавните образователни стандарти (ДОС). ЦПО „Знание“ също така провежда процедура за валидиране на знания, умения и компетентности, придобити по неформален и информален път.

За осигуряване качеството на обучението, ЦПО „Знание“ прилага система за управление на качеството .

През последните години ЦПО „Знание“ създаде добри практики и традиции в обучението по „Компютърна графика“, „Графичен дизайн“, „Оперативно счетоводство“, „Деловодство“ и „Сътрудник в малък и среден бизнес“.

Програми за обучение
на педагогическите специалисти с придобиване на квалификационен кредит

Център за професионално обучение „Знание” предлага на Вашето внимание 7 програми, одобрени от МОН за придобиване на квалификационен кредит.

 

Изтеглете файл с пълен списък на програмите