PHARE – Инициативи на пазара на труда

Изпълнител: Център за професионално обучение „Знание“ – София

Партньори: Частна професионална гимназия по хлебопроизводство и сладкарство
Българска Асоциация на Туристическите Агенции (БАТА)
„Главболгарстрой“ АД

Проектът BG 0102.05.05.037 – „Повишаване на адаптивността на работната сила и нивото на частната инициатива чрез професионално обучение на млади хора без квалификация в областта на туризма, селското стопанство и услугите за дома“ се провежда в рамките на Програмата за икономическо и социално сближаване „Инициативи на пазара на труда“ , финансирана от Програма ФАР на Европейския Съюз, осигуряваща техническа и финансова помощ за намаляване нивото на безработица.

Той има за цел да създаде условия и нагласа на хора без квалификация, наскоро завършили образованието си и регистрирани в Бюрата по труда, да придобият професионална подготовка по професии от сферата на туризма, които са търсени на пазара на труда и имат реални перспективи за започване на работа в просперираща компания, или стартиране на собствен бизнес.

Проектът предлага професионално обучение за придобиване на съответно І или ІІІ степен на професионална квалификация – теория, учебна практика в тренировъчно предприятие, и производствена практика в реални условия. По време на обучението ще бъде предоставена възможност за полагане на изпит и получаване на Европейски езиков сертификат TELC за ниво на владеене на чужд език за нуждите на работното място.

Производствената практика по проекта ще се проведе в хотелски и почивни бази на фирми – членове на БАТА, почивните бази и обекти на „Главболгарстрой“ АД, и общински и частни детски градини.

Предлагани курсове за обучение:

Наименование на курса:Придобита степен на квалификация:Срок на обучение:
Професия „Туристически агент“III-та степен професионална квалификация7,5 месеца
Професия „Хотелиер“III-та степен професионална квалификация7,5 месеца
Професия „Администратор в хотел“III-та степен професионална квалификация7,5 месеца
Професия „Помощник възпитател“III-та степен професионална квалификация7,5 месеца
Професия „Камериер“I-ва степен професионална квалификация2,5 месеца
Професия „Озеленител“
специалност „Цветарство“
I-ва степен професионална квалификация2,5 месеца
Професия „Озеленител“
специалност „Парково строителство и озеленяване“
I-ва степен професионална квалификация2,5 месеца

 

Обучението се финансира изцяло от бюджета на проекта в рамките на Програма ФАР – Инициативи на пазара на труда. По време на обучението се осигуряват:

 • стипендии за цялото време на обучение – теория и практика
 • карти за пътуване в градския транспорт
 • карти за пътуване до София
 • пътните разноски до местата за провеждане на производствена практика

След приключване на обучението и успешно положени изпити курсистите получават:

 • Европейски езиков сертификат – TELC, за ниво на владеене на чужд език
 • Свидетелство за I или III професионална квалификация, след успешно положен изпит

Участници в проекта:

 • Млади хора от гр. София и общините на Софийска област с образование, съответстващо на изискванията за съответната професия, и регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“.
 • Успешно преминали интервюто за включване в проекта.
Проект за инициативи на пазара на труда – Програма за професионално образование и обучение
Този проект се финансира от Програмата ФАР на ЕС за България – BG0102.03

Проект:

  •  Повишаване на адаптивността на работната сила и нивото на частната инициатива чрез професионално обучение на млади хора без квалификация в областта на туризма, селското стопанство и услугите за дома.

Възложител:

  •  Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Изпълнител:

  •  Център за професионално обучение „Знание“

Партньори:

  •  Частна професионална гимназия по хлебопроизводство и сладкарство, „Главболгарстрой“ АД, Българска Асоциация на Туристическите Агенции

Срок на завършване: 30.09.2004 г.

Програма ФАР BG2004/016-711.11.01 „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта“

Проект „Възможности за самозаетост в сектора на туризма, търговията и областта на услугите“ по договор № BG2004016-711.11.01-2.017

Целта на проекта е създаване на подходящи условия за подготовка на 30 безработни от гр. София и региона за стартиране на собствен бизнес в сферата на туризма, търговията и услугите. В рамките на проекта всички бенефициенти подготвиха и защитиха бизнес-планове, получиха консултативна помощ за регистриране на собствена фирма, за кредитиране на малък бизнес, за финанси и инвестиционна политика. Консултациите се проведоха от експерти на Българска стопанска камара (БСК) – партньор по проекта.

Целева група на проекта са жени със средно или висше образование и специалисти с висше образование, регистрирнаи в Дирекция „Бюро по труда“ на територията на град София и Софийски регион.

На бенефициентите по проекта се предостави възможност за сертифициране на компютърни умения (европейски сертификат Xpert) и чуждоезикови умения (европейски езиков сертификат TELC).

При приключването на проекта 90% от бенефициентите заявяват готовност да стартират собствен бизнес и удовлетвореност от дейностите по проекта.

Изпълнението на проекта и сътрудничеството между ЦПО „Знание“ и БСК позволиха подготовката на желаещите да започнат собствен бизнес да протече по един нов и динамичен начин с насоченост върху практическата приложимост и използването на активни методи и форми на обучение. Тези методи могат да бъдат прилагани и в бъдеще за нуждите на други подобни обучения, свързани не само със стартирането, но и с ръководенето на собствен бизнес. Създаденият методически кабинет, оборудван с компютърна техника и подходяща литература, успешно може да се превърне в база за подготовка на всички, които желаят да стартират собствен бизнес.

Програма ФАР BG2004/016-711.11.01 „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта“

 

Проект: „Възможности за самозаетост в сектора на туризма, търговията и областта на услугите“ по договор № BG2004016-711.11.01-2.017
Изпълнител: Център за професионално обучение „Знание“ ЕООД
Партньор: Българска стопанска камара

Проект „Създаване на условия за професионална реализация на безработни в неравностойно положение на пазара на труда чрез съвременно професионалнообучение“

Договор № BG 2005/017-353.10.01-3.88

Целева група са 40 безработни лица, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда“ в гр. София:

 • Безработни жени – жертви на насилие;
 • Безработни на възраст над 50 години;
 • Безработни с трайно намалена трудоспособност поради заболяване и инвалидност;
 • Безработни младежи на възраст до 29 години.
 • Резултат:

  • 9 завършили курс „Текстообработване“, положили изпит теория и практика получават Удостоверение за професионално обучение
  • 10 завършили курс „Административно обслужване“, положили изпит теория и практика получават Удостоверение за професионално обучение
  • 10 завършили курс „Касиер“ получават Свидетелство за първа степен на професионална квалификация след положен държавен изпит – теория и практика
  • 10 завършили курс „Деловодство и архив“ получават Свидетелство за първа степен на професионална квалификация след положен държавен изпит – теория и практика

  Разработената система за предоставяне на професионално обучение за групи в неравностойно положение ще допринесе за насърчаването на равни възможности за хората в неравностойно положение. Добрият опит в рамките на проекта би могъл да послужи като пример за създаване на други видове услуги за всички видове уязвими групи, застрашени от изключване от пазара на труда и социална изолация.

 

Програма ФАР BG2004/016-711.11.01 „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта“

ЦПО „Знание“ ЕООД е доставчик на услуги по ПМС 251/21.10.2009г. „Обучение срещу ваучери“ Възложител Агенция по заетостта по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Център за професионално обучение „Знание“ ЕООД гр. София предлага безплатни консултации за възможностите за обучение срещу ваучери по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013г. на адрес София -1606 ул.“Владайска“ № 36, тел. 490 0780, имейл office@znanie-bg.org
Ако сте нает по трудов договор и не сте държавен или общински служител може безплатно срещу ваучер от Дирекция „Бюро по труда“ да придобиете нова професионална квалификация или да усъвършенствате знанията и уменията си . Необходимо е само да попълните заявление с приложение на копие от лична карта, копие на диплома за завършено образование и копие на удостоверение /свидетелство за преминат курс за придобиване на професионална квалификация/ , ако има такъв. Заявлението може да изтеглите от интернет страницата на Агенция по заетостта. www.az.government.bg

Списък на професиите и специалностите, по които ЦПО“Знание“ предлага обучение:

 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България Проект №: ESF 2116-01-07001

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Дружество”Знание” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

 

Инвестира във вашето бъдеще!

 

Основни дейности планирани в проекта:

 

Управление на проекта.

Адаптиране на програмите за обучение.

Професионално обучение по част от професии – системен програмист и офис мениджър.

Обучение по ключова компетност 2 – английски и испански езици.

Информиране и публичност.

Сформирани са 2 групи за професионално обучение според изискванията на работодателя 10 души системен програмист и 10 души офис мениджър:

 

Професионално обучение по част от професия III квалификационна степен – код 481020 Системен програмист – 600 часа

Професионално обучение по част от професия III квалификационна степен – код 346010 Офис мениджър- 600 часа

Проект „Човек може толкова, колкото знае” договор ESF 2116-01-07001

Проект „Човек може толкова, колкото знае” договор ESF 2116-01-07001

 

се изпълнява по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица- фаза 3”. Проектът ще се изпълнява 12 месеца от декември 2012 г. до ноември 2013 година. Участниците в проекта са двадесет заети лица на трудов и граждански договор в Дружество”Знание”, АдминСофт и ЦПО”Знание”.

 

Обща цел:

 

Повишаване на производителността на заетите лица и качеството на предлаганите продукти и услуги чрез надграждане на квалификацията на заетите лица.

Специфични цели:

 

Обновяване на професионалните компететности на заетите лица за осигуряване на „гъвкава сигурност“ и адаптивност на уменията.

Бъдещо развитие и обновяване на предприятията.

Насърчаване на инвестирането в развитието на човешките ресурси чрез прилагане на методологията ROI възвръщаемост на инвестициите в обучението.

В обучението по ключови компетенци – 300 часа са обособени 3 групи също според нуждите на обучаемите една група от 5 души изучават испански език, една група от 5 души английски език начинаещи и една група от 10 души английски език напреднали.

 

Всички курсове са с продължителност 10 месеца.

 

Насърчаването за включване на заетите лица в обучение с цел тяхното последващо кариерно развитие и повишаване адаптивността на работната сила е основна цел на проектното предложение.

 

Повишаване конкурентоспособността на лицата от целевата група и подобряването на уменията на висококвалифицирани работници, ще подобри качеството и конкурентноспособността както на самите лица, така и предприятието.

 

Повишаването на производителността и адаптивността на заетите лица е основна цел на ОПРЧР. Съобразявайки се със стратегическите цели на Лисабонската стратегия, проектното предложение ще даде възможност на заетите лица в малкото предприятие да придобият допълнителни знания и умения, които ще повишат тяхната конкурентност на пазара на труда и ще подпомогнат повишаването на производителността на труда, доходите и респективно ще подобри качеството на живот на хората.

Обучението на заетите лица по част от професията „Системен програмист“ е свързано с повишаване на квалификацията на служители, занимаващи се с разработването и поддръжката на уеб-базирани информационни системи.